Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
trực tiếp
(hồ sơ)
Tiếp nhận
trực tuyến
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
đã giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
đang giải quyết
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 16 21 0 35 36 0 0 0 97.2 % 2.8 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 32 75 6 253 254 0 0 0 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 13 18 64 2 207 194 0 0 0 76.3 % 23.7 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 23 45 43 1133 597 1534 0 0 1 98.3 % 1.7 % 0 %
Sở Nội Vụ 2 8 79 0 52 20 0 0 0 65 % 35 % 0 %
Sở Tài chính 0 1 36 0 30 31 0 0 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 4 48 27 18 128 119 1 0 3 67.2 % 31.9 % 0.9 %
Sở Công thương 0 24 91 147 2156 2300 0 0 0 97.6 % 2.4 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 87 13 45 895 209 1140 0 0 3 89.5 % 10.5 % 0 %
Sở Tư pháp 23 46 58 60 747 1176 0 0 3 97.8 % 2.2 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 18 8 25 0 55 56 0 0 0 42.9 % 57.1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 15 24 0 51 55 0 0 0 92.7 % 7.3 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 47 9 21 0 43 48 0 0 0 77.1 % 22.9 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 34 80 12 0 35 31 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 8 18 24 33 1 32 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 10 21 23 6 54 56 0 0 0 87.5 % 12.5 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 34 0 34 0 0 0 94.1 % 5.9 % 0 %
Công An Tỉnh 15 0 0 226 0 152 0 0 0 98.7 % 1.3 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 4 5 0 39 38 0 0 0 31.6 % 68.4 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 31 71 177 9 3 2 0 0 0 0 % 100 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 68 66 22 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Hưng Yên 105 131 216 655 2965 9655 6100 0 1 29.3 % 7.6 % 63.1 %
UBND Huyện Kim Động 90 138 217 463 2803 3249 35 0 2 24.4 % 74.5 % 1.1 %
UBND Huyện Ân Thi 91 139 217 1373 3779 5187 0 0 1 99 % 1 % 0 %
UBND Huyện Khoái Châu 85 140 218 308 7103 7425 3 0 4 54.4 % 45.6 % 0 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 97 130 220 3950 1029 4915 2 0 1 89.5 % 10.5 % 0 %
UBND Huyện Tiên Lữ 104 129 218 390 2191 2606 0 0 1 34.1 % 65.9 % 0 %
UBND Huyện Phù Cừ 99 128 219 690 2541 3256 24 0 0 50.5 % 48.8 % 0.7 %
UBND Huyện Yên Mỹ 57 172 218 368 2194 2475 0 0 4 98.5 % 1.5 % 0 %
UBND Huyện Văn Lâm 105 129 217 437 2600 3281 0 0 10 45.7 % 54.3 % 0 %
UBND Huyện Văn Giang 83 129 216 1568 894 2510 3 0 2 87.6 % 12.3 % 0.1 %
Tổng 440 543 872 12771 32794 51867 6168 0 36 63.2 % 25 % 11.8 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 35
Giải quyết: 36
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận trực tiếp: 6
Tiếp nhận trực tuyến: 253
Giải quyết: 254
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận trực tiếp: 2
Tiếp nhận trực tuyến: 207
Giải quyết: 194
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 76.3%
Đúng hạn: 23.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 45
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận trực tiếp: 1133
Tiếp nhận trực tuyến: 597
Giải quyết: 1534
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 52
Giải quyết: 20
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 65%
Đúng hạn: 35%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 30
Giải quyết: 31
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận trực tiếp: 18
Tiếp nhận trực tuyến: 128
Giải quyết: 119
Trễ hạn đã giải quyết: 1
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 67.2%
Đúng hạn: 31.9%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 91
Tiếp nhận trực tiếp: 147
Tiếp nhận trực tuyến: 2156
Giải quyết: 2300
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 87
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 45
Tiếp nhận trực tiếp: 895
Tiếp nhận trực tuyến: 209
Giải quyết: 1140
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận trực tiếp: 60
Tiếp nhận trực tuyến: 747
Giải quyết: 1176
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 55
Giải quyết: 56
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 42.9%
Đúng hạn: 57.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 51
Giải quyết: 55
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 47
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 43
Giải quyết: 48
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 77.1%
Đúng hạn: 22.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 35
Giải quyết: 31
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận trực tiếp: 33
Tiếp nhận trực tuyến: 1
Giải quyết: 32
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận trực tiếp: 6
Tiếp nhận trực tuyến: 54
Giải quyết: 56
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 34
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 34
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 226
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 152
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 39
Giải quyết: 38
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 31.6%
Đúng hạn: 68.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 177
Tiếp nhận trực tiếp: 9
Tiếp nhận trực tuyến: 3
Giải quyết: 2
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 68
Mức độ 3: 66
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 105
Mức độ 3: 131
Mức độ 4: 216
Tiếp nhận trực tiếp: 655
Tiếp nhận trực tuyến: 2965
Giải quyết: 9655
Trễ hạn đã giải quyết: 6100
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 29.3%
Đúng hạn: 7.6%
Trễ hạn: 63.1%
Mức độ 2: 90
Mức độ 3: 138
Mức độ 4: 217
Tiếp nhận trực tiếp: 463
Tiếp nhận trực tuyến: 2803
Giải quyết: 3249
Trễ hạn đã giải quyết: 35
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 24.4%
Đúng hạn: 74.5%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 139
Mức độ 4: 217
Tiếp nhận trực tiếp: 1373
Tiếp nhận trực tuyến: 3779
Giải quyết: 5187
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 85
Mức độ 3: 140
Mức độ 4: 218
Tiếp nhận trực tiếp: 308
Tiếp nhận trực tuyến: 7103
Giải quyết: 7425
Trễ hạn đã giải quyết: 3
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 54.4%
Đúng hạn: 45.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 97
Mức độ 3: 130
Mức độ 4: 220
Tiếp nhận trực tiếp: 3950
Tiếp nhận trực tuyến: 1029
Giải quyết: 4915
Trễ hạn đã giải quyết: 2
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 10.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 104
Mức độ 3: 129
Mức độ 4: 218
Tiếp nhận trực tiếp: 390
Tiếp nhận trực tuyến: 2191
Giải quyết: 2606
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 34.1%
Đúng hạn: 65.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 99
Mức độ 3: 128
Mức độ 4: 219
Tiếp nhận trực tiếp: 690
Tiếp nhận trực tuyến: 2541
Giải quyết: 3256
Trễ hạn đã giải quyết: 24
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 50.5%
Đúng hạn: 48.8%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 172
Mức độ 4: 218
Tiếp nhận trực tiếp: 368
Tiếp nhận trực tuyến: 2194
Giải quyết: 2475
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 105
Mức độ 3: 129
Mức độ 4: 217
Tiếp nhận trực tiếp: 437
Tiếp nhận trực tuyến: 2600
Giải quyết: 3281
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 45.7%
Đúng hạn: 54.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 83
Mức độ 3: 129
Mức độ 4: 216
Tiếp nhận trực tiếp: 1568
Tiếp nhận trực tuyến: 894
Giải quyết: 2510
Trễ hạn đã giải quyết: 3
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 87.6%
Đúng hạn: 12.3%
Trễ hạn: 0.1%