Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
trực tiếp
(hồ sơ)
Tiếp nhận
trực tuyến
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
đã giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
đang giải quyết
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 9 28 0 41 36 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 33 75 0 650 640 0 0 3 88.1 % 11.9 % 0 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 0 21 60 31 406 495 1 0 1 79.4 % 20.4 % 0.2 %
Sở Giao thông Vận tải 4 45 65 3636 5547 9537 0 0 16 96.5 % 3.5 % 0 %
Sở Nội Vụ 2 4 83 0 154 172 0 0 1 95.9 % 4.1 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 17 0 34 34 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 3 52 32 38 1994 1248 11 0 3 70.7 % 28.4 % 0.9 %
Sở Công thương 0 24 92 7 8844 8854 0 0 0 98.5 % 1.5 % 0 %
Sở Tư pháp 2 51 66 1715 2845 4512 56 0 0 97.3 % 1.5 % 1.2 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 19 35 84 408 1150 1581 0 0 13 84.8 % 15.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 57 21 1 381 418 0 0 1 95.7 % 4.3 % 0 %
Sở Xây dựng 0 14 43 0 232 227 0 0 1 96.9 % 3.1 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 27 38 4 157 155 0 0 0 81.9 % 18.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 16 41 0 154 157 0 0 0 87.9 % 12.1 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 62 57 0 56 51 0 0 0 96.1 % 3.9 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 0 15 32 4 156 159 0 0 0 89.9 % 10.1 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 77 0 76 0 0 0 93.4 % 6.6 % 0 %
Công An Tỉnh 15 0 0 1103 0 1202 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 4 5 38 0 38 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 27 106 127 16 1 4 0 0 0 0 % 100 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 23 65 28 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Hưng Yên 56 145 178 167 8138 8610 6 0 2 71.2 % 28.7 % 0.1 %
UBND Huyện Kim Động 56 143 177 53 10300 10523 1 0 13 27 % 73 % 0 %
UBND Huyện Ân Thi 56 143 177 28 5489 5495 0 0 1 94.2 % 5.8 % 0 %
UBND Huyện Khoái Châu 54 143 178 592 10111 10640 0 0 26 80.1 % 19.9 % 0 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 57 143 176 477 11456 11807 0 0 4 95.6 % 4.4 % 0 %
UBND Huyện Tiên Lữ 57 141 176 302 6877 7065 0 0 2 53.5 % 46.5 % 0 %
UBND Huyện Phù Cừ 57 143 178 27 5632 5690 2 0 6 68.6 % 31.4 % 0 %
UBND Huyện Yên Mỹ 47 154 177 278 6697 6967 3 0 21 88.1 % 11.8 % 0.1 %
UBND Huyện Văn Lâm 57 142 179 28 7521 7436 6 0 19 39.2 % 60.7 % 0.1 %
UBND Huyện Văn Giang 57 139 180 893 6802 7625 6 0 5 75.4 % 24.6 % 0 %
Tổng 131 640 994 9923 101825 111454 92 0 138 75.9 % 24 % 0.1 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 41
Giải quyết: 36
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 650
Giải quyết: 640
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 11.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận trực tiếp: 31
Tiếp nhận trực tuyến: 406
Giải quyết: 495
Trễ hạn đã giải quyết: 1
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 79.4%
Đúng hạn: 20.4%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 45
Mức độ 4: 65
Tiếp nhận trực tiếp: 3636
Tiếp nhận trực tuyến: 5547
Giải quyết: 9537
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 83
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 154
Giải quyết: 172
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 34
Giải quyết: 34
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 52
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận trực tiếp: 38
Tiếp nhận trực tuyến: 1994
Giải quyết: 1248
Trễ hạn đã giải quyết: 11
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 70.7%
Đúng hạn: 28.4%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 92
Tiếp nhận trực tiếp: 7
Tiếp nhận trực tuyến: 8844
Giải quyết: 8854
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 98.5%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 51
Mức độ 4: 66
Tiếp nhận trực tiếp: 1715
Tiếp nhận trực tuyến: 2845
Giải quyết: 4512
Trễ hạn đã giải quyết: 56
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 1.5%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận trực tiếp: 408
Tiếp nhận trực tuyến: 1150
Giải quyết: 1581
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 15.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 57
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận trực tiếp: 1
Tiếp nhận trực tuyến: 381
Giải quyết: 418
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 232
Giải quyết: 227
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 96.9%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận trực tiếp: 4
Tiếp nhận trực tuyến: 157
Giải quyết: 155
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 81.9%
Đúng hạn: 18.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 154
Giải quyết: 157
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 87.9%
Đúng hạn: 12.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 62
Mức độ 4: 57
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 56
Giải quyết: 51
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 32
Tiếp nhận trực tiếp: 4
Tiếp nhận trực tuyến: 156
Giải quyết: 159
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 89.9%
Đúng hạn: 10.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 77
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 76
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 6.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 1103
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 1202
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận trực tiếp: 38
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 38
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 106
Mức độ 4: 127
Tiếp nhận trực tiếp: 16
Tiếp nhận trực tuyến: 1
Giải quyết: 4
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 145
Mức độ 4: 178
Tiếp nhận trực tiếp: 167
Tiếp nhận trực tuyến: 8138
Giải quyết: 8610
Trễ hạn đã giải quyết: 6
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 71.2%
Đúng hạn: 28.7%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 177
Tiếp nhận trực tiếp: 53
Tiếp nhận trực tuyến: 10300
Giải quyết: 10523
Trễ hạn đã giải quyết: 1
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 27%
Đúng hạn: 73%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 177
Tiếp nhận trực tiếp: 28
Tiếp nhận trực tuyến: 5489
Giải quyết: 5495
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 54
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 178
Tiếp nhận trực tiếp: 592
Tiếp nhận trực tuyến: 10111
Giải quyết: 10640
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 80.1%
Đúng hạn: 19.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 176
Tiếp nhận trực tiếp: 477
Tiếp nhận trực tuyến: 11456
Giải quyết: 11807
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 141
Mức độ 4: 176
Tiếp nhận trực tiếp: 302
Tiếp nhận trực tuyến: 6877
Giải quyết: 7065
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 53.5%
Đúng hạn: 46.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 143
Mức độ 4: 178
Tiếp nhận trực tiếp: 27
Tiếp nhận trực tuyến: 5632
Giải quyết: 5690
Trễ hạn đã giải quyết: 2
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 68.6%
Đúng hạn: 31.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 47
Mức độ 3: 154
Mức độ 4: 177
Tiếp nhận trực tiếp: 278
Tiếp nhận trực tuyến: 6697
Giải quyết: 6967
Trễ hạn đã giải quyết: 3
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 142
Mức độ 4: 179
Tiếp nhận trực tiếp: 28
Tiếp nhận trực tuyến: 7521
Giải quyết: 7436
Trễ hạn đã giải quyết: 6
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 39.2%
Đúng hạn: 60.7%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 139
Mức độ 4: 180
Tiếp nhận trực tiếp: 893
Tiếp nhận trực tuyến: 6802
Giải quyết: 7625
Trễ hạn đã giải quyết: 6
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 75.4%
Đúng hạn: 24.6%
Trễ hạn: 0%