Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
trực tiếp
(hồ sơ)
Tiếp nhận
trực tuyến
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
đã giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
đang giải quyết
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 16 21 0 47 48 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 32 75 0 521 521 0 0 1 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 13 18 64 0 315 372 0 0 0 86.3 % 13.7 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 23 45 43 1895 1937 4277 0 0 8 83.6 % 16.4 % 0 %
Sở Nội Vụ 2 8 79 0 116 157 0 0 0 94.9 % 5.1 % 0 %
Sở Tài chính 0 1 36 0 65 62 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 4 48 27 11 284 281 9 0 2 76.2 % 20.6 % 3.2 %
Sở Công thương 0 24 91 111 4852 4956 0 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Tư pháp 23 46 58 301 2596 2529 3 0 0 99.7 % 0.2 % 0.1 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 87 13 45 1410 462 1826 1 0 8 86.9 % 13 % 0.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 47 9 21 2 144 202 0 0 0 90.1 % 9.9 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 18 8 25 0 98 100 0 0 0 70 % 30 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25 13 30 0 83 74 0 0 0 86.5 % 13.5 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 34 80 12 0 55 51 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 8 18 24 48 4 55 0 0 0 81.8 % 18.2 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 9 21 23 23 87 109 0 0 0 91.7 % 8.3 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 77 0 72 0 0 1 80.6 % 19.4 % 0 %
Công An Tỉnh 15 0 0 674 0 670 0 0 0 96.4 % 3.6 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 4 5 0 47 51 0 0 0 35.3 % 64.7 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 31 71 178 9 2 3 0 0 0 0 % 100 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 68 66 22 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Hưng Yên 105 131 217 1243 8360 9631 18 0 4 83.4 % 16.4 % 0.2 %
UBND Huyện Kim Động 90 138 218 1150 7917 9154 2 0 9 22.7 % 77.2 % 0.1 %
UBND Huyện Ân Thi 91 139 218 2237 4263 6528 0 0 17 97.4 % 2.6 % 0 %
UBND Huyện Khoái Châu 85 140 219 427 13083 13553 0 0 8 38.4 % 61.6 % 0 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 97 130 221 3813 6373 10181 26 0 3 93.7 % 6.1 % 0.2 %
UBND Huyện Tiên Lữ 104 129 219 1314 5927 7152 0 0 6 32.8 % 67.2 % 0 %
UBND Huyện Phù Cừ 99 128 220 1123 6700 7852 45 0 1 60.6 % 38.8 % 0.6 %
UBND Huyện Yên Mỹ 57 172 219 763 5581 6377 0 0 2 98 % 2 % 0 %
UBND Huyện Văn Lâm 105 129 218 1190 5755 6898 0 0 9 34.4 % 65.6 % 0 %
UBND Huyện Văn Giang 98 129 217 2932 3340 6263 22 0 3 94 % 5.6 % 0.4 %
Tổng 440 541 879 20753 79014 100005 126 0 82 67.9 % 32 % 0.1 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 47
Giải quyết: 48
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 521
Giải quyết: 521
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 315
Giải quyết: 372
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 86.3%
Đúng hạn: 13.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 45
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận trực tiếp: 1895
Tiếp nhận trực tuyến: 1937
Giải quyết: 4277
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 16.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 116
Giải quyết: 157
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 65
Giải quyết: 62
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 48
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận trực tiếp: 11
Tiếp nhận trực tuyến: 284
Giải quyết: 281
Trễ hạn đã giải quyết: 9
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 76.2%
Đúng hạn: 20.6%
Trễ hạn: 3.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 91
Tiếp nhận trực tiếp: 111
Tiếp nhận trực tuyến: 4852
Giải quyết: 4956
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận trực tiếp: 301
Tiếp nhận trực tuyến: 2596
Giải quyết: 2529
Trễ hạn đã giải quyết: 3
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 87
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 45
Tiếp nhận trực tiếp: 1410
Tiếp nhận trực tuyến: 462
Giải quyết: 1826
Trễ hạn đã giải quyết: 1
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 86.9%
Đúng hạn: 13%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 47
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận trực tiếp: 2
Tiếp nhận trực tuyến: 144
Giải quyết: 202
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 90.1%
Đúng hạn: 9.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 98
Giải quyết: 100
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 70%
Đúng hạn: 30%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 25
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 83
Giải quyết: 74
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 86.5%
Đúng hạn: 13.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 55
Giải quyết: 51
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận trực tiếp: 48
Tiếp nhận trực tuyến: 4
Giải quyết: 55
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 81.8%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận trực tiếp: 23
Tiếp nhận trực tuyến: 87
Giải quyết: 109
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 8.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 77
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 72
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 80.6%
Đúng hạn: 19.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 674
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 670
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 96.4%
Đúng hạn: 3.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 47
Giải quyết: 51
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 35.3%
Đúng hạn: 64.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 178
Tiếp nhận trực tiếp: 9
Tiếp nhận trực tuyến: 2
Giải quyết: 3
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 68
Mức độ 3: 66
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 105
Mức độ 3: 131
Mức độ 4: 217
Tiếp nhận trực tiếp: 1243
Tiếp nhận trực tuyến: 8360
Giải quyết: 9631
Trễ hạn đã giải quyết: 18
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 83.4%
Đúng hạn: 16.4%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 90
Mức độ 3: 138
Mức độ 4: 218
Tiếp nhận trực tiếp: 1150
Tiếp nhận trực tuyến: 7917
Giải quyết: 9154
Trễ hạn đã giải quyết: 2
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 22.7%
Đúng hạn: 77.2%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 139
Mức độ 4: 218
Tiếp nhận trực tiếp: 2237
Tiếp nhận trực tuyến: 4263
Giải quyết: 6528
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 85
Mức độ 3: 140
Mức độ 4: 219
Tiếp nhận trực tiếp: 427
Tiếp nhận trực tuyến: 13083
Giải quyết: 13553
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 38.4%
Đúng hạn: 61.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 97
Mức độ 3: 130
Mức độ 4: 221
Tiếp nhận trực tiếp: 3813
Tiếp nhận trực tuyến: 6373
Giải quyết: 10181
Trễ hạn đã giải quyết: 26
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 93.7%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 104
Mức độ 3: 129
Mức độ 4: 219
Tiếp nhận trực tiếp: 1314
Tiếp nhận trực tuyến: 5927
Giải quyết: 7152
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 32.8%
Đúng hạn: 67.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 99
Mức độ 3: 128
Mức độ 4: 220
Tiếp nhận trực tiếp: 1123
Tiếp nhận trực tuyến: 6700
Giải quyết: 7852
Trễ hạn đã giải quyết: 45
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 60.6%
Đúng hạn: 38.8%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 172
Mức độ 4: 219
Tiếp nhận trực tiếp: 763
Tiếp nhận trực tuyến: 5581
Giải quyết: 6377
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 105
Mức độ 3: 129
Mức độ 4: 218
Tiếp nhận trực tiếp: 1190
Tiếp nhận trực tuyến: 5755
Giải quyết: 6898
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 34.4%
Đúng hạn: 65.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 98
Mức độ 3: 129
Mức độ 4: 217
Tiếp nhận trực tiếp: 2932
Tiếp nhận trực tuyến: 3340
Giải quyết: 6263
Trễ hạn đã giải quyết: 22
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 94%
Đúng hạn: 5.6%
Trễ hạn: 0.4%