Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
trực tiếp
(hồ sơ)
Tiếp nhận
trực tuyến
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
đã giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
đang giải quyết
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Thông tin và Truyền thông 0 17 22 12 71 82 0 0 0 96.3 % 3.7 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 43 67 1556 288 1891 9 0 2 85.2 % 14.3 % 0.5 %
Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên 15 26 67 683 568 1227 0 0 0 80.3 % 19.7 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 16 43 62 11401 2253 14171 0 0 15 80.8 % 19.2 % 0 %
Sở Nội Vụ 2 8 79 2 312 334 0 0 0 89.8 % 10.2 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 46 2 130 131 0 0 0 76.3 % 23.7 % 0 %
Sở Tài Nguyên Môi Trường 6 29 49 779 209 973 24 0 15 70.9 % 26.6 % 2.5 %
Sở Công thương 0 24 92 1641 12646 14293 0 0 0 92.7 % 7.3 % 0 %
Sở Tư pháp 87 21 17 4880 3369 7817 98 0 1 90.2 % 8.6 % 1.2 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 94 14 35 4931 1381 6083 3 0 6 91.1 % 8.8 % 0.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 50 9 19 123 584 707 2 0 0 77.5 % 22.2 % 0.3 %
Sở Khoa học và Công nghệ 26 9 16 0 450 450 0 0 0 41.6 % 58.4 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 34 15 20 137 223 356 1 0 0 94.4 % 5.3 % 0.3 %
Sở Xây dựng 9 18 24 276 52 317 0 0 0 89.6 % 10.4 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 89 32 5 2 143 138 0 0 0 94.2 % 5.8 % 0 %
Thanh tra tỉnh 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 8 22 23 139 232 369 0 0 0 89.7 % 10.3 % 0 %
Điện Lực Hưng Yên 14 0 0 152 0 151 0 0 0 90.7 % 9.3 % 0 %
Công An Tỉnh 15 0 0 2327 0 2153 2 0 0 95.1 % 4.8 % 0.1 %
Bảo hiểm xã hội 0 4 5 96 61 157 0 0 0 44.6 % 55.4 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Huyện/Thành phố 80 33 179 2 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ thủ tục UBND cấp Xã/Phường/Thị trấn 82 55 15 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Hưng Yên 187 82 190 28475 4190 32285 901 0 3 81.4 % 15.8 % 2.8 %
UBND Huyện Kim Động 172 89 189 17401 14166 31498 52 0 19 16 % 83.9 % 0.1 %
UBND Huyện Ân Thi 173 90 189 18420 1844 20173 8 0 104 96.6 % 3.4 % 0 %
UBND Huyện Khoái Châu 172 88 188 37658 4688 42371 31 0 63 25 % 74.9 % 0.1 %
UBND Thị xã Mỹ Hào 179 81 192 36736 501 37703 673 0 10 93.1 % 5.2 % 1.7 %
UBND Huyện Tiên Lữ 194 83 198 17751 12601 30430 208 0 27 19.6 % 79.7 % 0.7 %
UBND Huyện Phù Cừ 181 80 191 23154 5475 28679 5 0 34 54.1 % 45.9 % 0 %
UBND Huyện Yên Mỹ 134 132 197 24367 7887 32222 1 0 48 97.3 % 2.7 % 0 %
UBND Huyện Văn Lâm 187 80 189 28358 3186 31745 0 0 74 29.3 % 70.7 % 0 %
UBND Huyện Văn Giang 182 80 190 17543 575 17784 66 0 11 92.2 % 7.5 % 0.3 %
Tổng 646 422 842 279004 78086 356690 2084 0 432 61.7 % 37.7 % 0.6 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận trực tiếp: 12
Tiếp nhận trực tuyến: 71
Giải quyết: 82
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 96.3%
Đúng hạn: 3.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 67
Tiếp nhận trực tiếp: 1556
Tiếp nhận trực tuyến: 288
Giải quyết: 1891
Trễ hạn đã giải quyết: 9
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 85.2%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 67
Tiếp nhận trực tiếp: 683
Tiếp nhận trực tuyến: 568
Giải quyết: 1227
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 80.3%
Đúng hạn: 19.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 62
Tiếp nhận trực tiếp: 11401
Tiếp nhận trực tuyến: 2253
Giải quyết: 14171
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 80.8%
Đúng hạn: 19.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận trực tiếp: 2
Tiếp nhận trực tuyến: 312
Giải quyết: 334
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 10.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 46
Tiếp nhận trực tiếp: 2
Tiếp nhận trực tuyến: 130
Giải quyết: 131
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 76.3%
Đúng hạn: 23.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 49
Tiếp nhận trực tiếp: 779
Tiếp nhận trực tuyến: 209
Giải quyết: 973
Trễ hạn đã giải quyết: 24
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 70.9%
Đúng hạn: 26.6%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 92
Tiếp nhận trực tiếp: 1641
Tiếp nhận trực tuyến: 12646
Giải quyết: 14293
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 87
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận trực tiếp: 4880
Tiếp nhận trực tuyến: 3369
Giải quyết: 7817
Trễ hạn đã giải quyết: 98
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 90.2%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 94
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận trực tiếp: 4931
Tiếp nhận trực tuyến: 1381
Giải quyết: 6083
Trễ hạn đã giải quyết: 3
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 91.1%
Đúng hạn: 8.8%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 50
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận trực tiếp: 123
Tiếp nhận trực tuyến: 584
Giải quyết: 707
Trễ hạn đã giải quyết: 2
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 77.5%
Đúng hạn: 22.2%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 450
Giải quyết: 450
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 41.6%
Đúng hạn: 58.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận trực tiếp: 137
Tiếp nhận trực tuyến: 223
Giải quyết: 356
Trễ hạn đã giải quyết: 1
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 94.4%
Đúng hạn: 5.3%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận trực tiếp: 276
Tiếp nhận trực tuyến: 52
Giải quyết: 317
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 89.6%
Đúng hạn: 10.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 89
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận trực tiếp: 2
Tiếp nhận trực tuyến: 143
Giải quyết: 138
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận trực tiếp: 139
Tiếp nhận trực tuyến: 232
Giải quyết: 369
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 10.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 14
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 152
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 151
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 90.7%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận trực tiếp: 2327
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 2153
Trễ hạn đã giải quyết: 2
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 95.1%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận trực tiếp: 96
Tiếp nhận trực tuyến: 61
Giải quyết: 157
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 44.6%
Đúng hạn: 55.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 179
Tiếp nhận trực tiếp: 2
Tiếp nhận trực tuyến: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 82
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận trực tiếp: 0
Tiếp nhận trực tuyến: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 187
Mức độ 3: 82
Mức độ 4: 190
Tiếp nhận trực tiếp: 28475
Tiếp nhận trực tuyến: 4190
Giải quyết: 32285
Trễ hạn đã giải quyết: 901
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 81.4%
Đúng hạn: 15.8%
Trễ hạn: 2.8%
Mức độ 2: 172
Mức độ 3: 89
Mức độ 4: 189
Tiếp nhận trực tiếp: 17401
Tiếp nhận trực tuyến: 14166
Giải quyết: 31498
Trễ hạn đã giải quyết: 52
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 16%
Đúng hạn: 83.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 173
Mức độ 3: 90
Mức độ 4: 189
Tiếp nhận trực tiếp: 18420
Tiếp nhận trực tuyến: 1844
Giải quyết: 20173
Trễ hạn đã giải quyết: 8
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 3.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 172
Mức độ 3: 88
Mức độ 4: 188
Tiếp nhận trực tiếp: 37658
Tiếp nhận trực tuyến: 4688
Giải quyết: 42371
Trễ hạn đã giải quyết: 31
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 25%
Đúng hạn: 74.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 81
Mức độ 4: 192
Tiếp nhận trực tiếp: 36736
Tiếp nhận trực tuyến: 501
Giải quyết: 37703
Trễ hạn đã giải quyết: 673
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 1.7%
Mức độ 2: 194
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 198
Tiếp nhận trực tiếp: 17751
Tiếp nhận trực tuyến: 12601
Giải quyết: 30430
Trễ hạn đã giải quyết: 208
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 19.6%
Đúng hạn: 79.7%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 181
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 191
Tiếp nhận trực tiếp: 23154
Tiếp nhận trực tuyến: 5475
Giải quyết: 28679
Trễ hạn đã giải quyết: 5
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 54.1%
Đúng hạn: 45.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 134
Mức độ 3: 132
Mức độ 4: 197
Tiếp nhận trực tiếp: 24367
Tiếp nhận trực tuyến: 7887
Giải quyết: 32222
Trễ hạn đã giải quyết: 1
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 97.3%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 187
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 189
Tiếp nhận trực tiếp: 28358
Tiếp nhận trực tuyến: 3186
Giải quyết: 31745
Trễ hạn đã giải quyết: 0
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 29.3%
Đúng hạn: 70.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 182
Mức độ 3: 80
Mức độ 4: 190
Tiếp nhận trực tiếp: 17543
Tiếp nhận trực tuyến: 575
Giải quyết: 17784
Trễ hạn đã giải quyết: 66
Trễ hạn đang giải quyết: 0
Trước hạn: 92.2%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 0.3%