CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 19 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.001008.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cấp Quận/huyện Chứng Thực
2 2.000992.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Quận/huyện Chứng Thực
3 2.000884.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận/huyện Chứng Thực
4 2.001044.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng Thực
5 2.000913.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng Thực
6 2.001052.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng Thực
7 2.001050.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng Thực
8 2.000927.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng Thực
9 dd_2021_15 Mức độ 3 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Cấp Quận/huyện Đất đai
10 1.002978.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Quận/huyện Đất đai
11 1.002335.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Cấp Quận/huyện Đất đai
12 1.002693.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Cấp Quận/huyện Hạ tầng kỹ thuât
13 2.000513.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
14 2.000779.000.00.00.H31 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
15 2.001827.000.00.00.H31 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Cấp Quận/huyện Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn