CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 286 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CCVC_03 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Nội vụ
92 QLNN_07 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Nội vụ
93 QLNN_08 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Nội vụ
94 QLNN_09 Thủ tục công nhận Qũy đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Qũy Nội vụ
95 QLNN_10 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy Nội vụ
96 QLNN_11 Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Qũy Nội vụ
97 QLNN_12 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Nội vụ
98 QLNN_13 Thủ tục cho phép Qũy hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Nội vụ
99 QLNN_15 Thủ tục đổi tên Qũy Nội vụ
100 QLNN_16 Thủ tục Qũy tự giải thể Nội vụ
101 QLTG_2018_01 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ
102 QLTG_2018_02 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
103 QLTG_2018_03 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
104 QLTG_2018_04 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
105 QLTG_2018_05 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ