CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 286 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 NCC_2021_02 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lao động thương binh & xã hội
77 PCTNXH_2021_01 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lao động thương binh & xã hội
78 PCTNXH_2021_02 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lao động thương binh & xã hội
79 PCTNXH_2021_03 Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lao động thương binh & xã hội
80 TE_2021_01 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lao động thương binh & xã hội
81 TE_2021_02 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lao động thương binh & xã hội
82 VL_2021_01 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động thương binh & xã hội
83 BTXH_2021_14 Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
84 BTXH_2021_15 Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Lao động thương binh & xã hội
85 BTXH_2021_16 Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Lao động thương binh & xã hội
86 BTXH_2021_17 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Lao động thương binh & xã hội
87 NCC_2021_03 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Lao động thương binh & xã hội
88 NN_2019_01 Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
89 CCVC_01 Thủ tục thi tuyển viên chức Nội vụ
90 CCVC_02 Thủ tục xét tuyển viên chức Nội vụ