CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 304 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 GDDT_2020_H14 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục. Giáo dục & Đào tạo
32 GDDT_2020_H15 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục. Giáo dục & Đào tạo
33 GDDT_2020_H16 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại. Giáo dục & Đào tạo
34 GDDT_2020_H17 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Giáo dục & Đào tạo
35 GDDT_2020_H18 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục & Đào tạo
36 GDDT_2020_H19 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
37 GDDT_2020_H20 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục & Đào tạo
38 GDDT_2020_H21 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục & Đào tạo
39 GDDT_2020_H22 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Giáo dục & Đào tạo
40 GDDT_2020_H23 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Giáo dục & Đào tạo
41 GDDT_2020_H24 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu. Giáo dục & Đào tạo
42 GD_2018_25 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Giáo dục & Đào tạo
43 GD_2018_C06 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục & Đào tạo
44 GD_2018_C07 Thủ tục phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục & Đào tạo
45 GD_2018_C09 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo