CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 287 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
286 TT_2016_H09 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra
287 TT_2016_H10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra