CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 304 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CT_2019_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
17 CT_2019_03 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
18 GDDT_2020_H01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục. Giáo dục & Đào tạo
19 GDDT_2020_H02 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục. Giáo dục & Đào tạo
20 GDDT_2020_H03 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Giáo dục & Đào tạo
21 GDDT_2020_H04 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
22 GDDT_2020_H05 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường). Giáo dục & Đào tạo
23 GDDT_2020_H06 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục. Giáo dục & Đào tạo
24 GDDT_2020_H07 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục. Giáo dục & Đào tạo
25 GDDT_2020_H08 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại. Giáo dục & Đào tạo
26 GDDT_2020_H09 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
27 GDDT_2020_H10 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục & Đào tạo
28 GDDT_2020_H11 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. Giáo dục & Đào tạo
29 GDDT_2020_H12 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Giáo dục & Đào tạo
30 GDDT_2020_H13 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo