CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 289 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
271 1.005432.000.00.00.H31 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản
272 1.005433.000.00.00.H31 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản
273 1.003732.000.00.00.H31 Thủ tục Hội tự giải thể QLNN chuyên ngành, hội, quỹ
274 1.003757.000.00.00.H31 Thủ tục đổi tên Hội QLNN chuyên ngành, hội, quỹ
275 1.003783.000.00.00.H31 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội QLNN chuyên ngành, hội, quỹ
276 1.003807.000.00.00.H31 Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội QLNN chuyên ngành, hội, quỹ
277 1.003855.000.00.00.H31 Thủ tục Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Đất đai
278 1.003620.000.00.00.H31 Cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai
279 1.008950.000.00.00.H31 Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
280 2.001044.000.00.00.H31 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng Thực
281 2.001050.000.00.00.H31 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng Thực
282 2.001052.000.00.00.H31 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng Thực
283 1.008724.000.00.00.H31 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
284 1.008725.000.00.00.H31 Chuyển đổi trường trung học, tiểu học tư thục, trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
285 2.002408.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại