CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 287 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CT_2020_H01 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Công thương
2 CT_2020_H02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Công thương
3 CT_2020_H03 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Công thương
4 CT_2020_H04 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
5 CT_2020_H05 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
6 CT_2020_H06 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
7 CT_2020_H07 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
8 CT_2020_H08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
9 CT_2020_H09 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
10 CT_2020_H10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
11 CT_2020_H11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
12 CT_2020_H12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
13 CT_2020_H13 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND huyện/thành phố Công thương
14 1.001639.000.00.00.H31 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục & Đào tạo
15 1.004439.000.00.00.H31 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. Giáo dục & Đào tạo