CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 304 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CTH04 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công thương
2 CTH13 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND huyện/Thành phố Công thương
3 CT_2018_H01 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
4 CT_2018_H02 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
5 CT_2018_H03 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
6 CT_2018_H04 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
7 CT_2018_H05 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
8 CT_2018_H06 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Công thương
9 CT_2018_H07 Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
10 CT_2018_H08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
11 CT_2018_H09 Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tai chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Công thương
12 CT_2018_H10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
13 CT_2018_H11 Cấp bổ sung, sửa Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
14 CT_2018_H12 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
15 CT_2019_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương