CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 278 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001279.000.00.00.H31 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
2 2.000150.000.00.00.H31 Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
3 2.000162.000.00.00.H31 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
4 2.000181.000.00.00.H31 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Công thương
5 2.000615.000.00.00.H31 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Công thương
6 2.000620.000.00.00.H31 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Công thương
7 2.000629.000.00.00.H31 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
8 2.000633.000.00.00.H31 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Công thương
9 2.001240.000.00.00.H31 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Công thương
10 2.001261.000.00.00.H31 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
11 2.001270.000.00.00.H31 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Công thương
12 2.001283.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Công thương
13 CT_2020_H13 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND huyện/thành phố Công thương
14 1.001639.000.00.00.H31 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục & Đào tạo
15 1.004439.000.00.00.H31 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. Giáo dục & Đào tạo