CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 132 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 PCTNXH_2020_04 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
92 PCTNXH_2020_05 Thủ tục đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
93 PCTNXH_2020_06 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Phòng chống tệ nạn xã hội
94 TCCB_2020_01 Thủ tục xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
95 VL_2020_01 Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm – An toàn lao động
96 VL_2020_02 Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm – An toàn lao động
97 VL_2020_05 Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc làm – An toàn lao động
98 VL_2020_06 Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm – An toàn lao động
99 VL_2020_07 Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề Việc làm – An toàn lao động
100 VL_2020_10 Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm – An toàn lao động
101 VL_2020_11 Thủ tục thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Việc làm – An toàn lao động
102 VL_2020_12 Thủ tục tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Việc làm – An toàn lao động
103 VL_2020_13 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động
104 VL_2020_14 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động
105 VL_2020_15 Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động