CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 132 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 2.000032.000.00.00.H31 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
92 2.000036.000.00.00.H31 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
93 2.000044.000.00.00.H31 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Phòng chống tệ nạn xã hội
94 1.005218.000.00.00.H31 Thủ tục xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
95 1.000105.000.00.00.H31 Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Việc làm – An toàn lao động
96 1.000143.000.00.00.H31 Thủ tục khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Việc làm – An toàn lao động
97 1.000365.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Việc làm – An toàn lao động
98 1.000401.000.00.00.H31 Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm – An toàn lao động
99 1.000459.000.00.00.H31 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm – An toàn lao động
100 1.001823.000.00.00.H31 Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động
101 1.001853.000.00.00.H31 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động
102 1.001865.000.00.00.H31 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm – An toàn lao động
103 1.001881.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc làm – An toàn lao động
104 1.001973.000.00.00.H31 Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm – An toàn lao động
105 1.001978.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm – An toàn lao động