CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 132 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 LD_2020_04 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
47 LD_2020_05 Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
48 LD_2020_06 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
49 LD_2020_07 Thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
50 LD_2020_09 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
51 LD_2020_02 Thủ tục xếp hạng công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
52 LD_2020_03 Thủ tục phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
53 LD_2020_08 Thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
54 NCC_2020_06 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
55 NCC_2020_11 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Người có công
56 NCC_2020_15 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
57 NCC_2020_17 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
58 NCC_2020_27 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
59 NCC_2020_09 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a Người có công
60 NCC_2020_12 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Người có công