CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 156 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.000305.000.00.00.H31 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến QLNN về Thi đua, Khen thưởng
77 2.000337.000.00.00.H31 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất QLNN về Thi đua, Khen thưởng
78 2.000346.000.00.00.H31 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề QLNN về Thi đua, Khen thưởng
79 QSQP_X09 Xác nhận chế độ đối với dân quân tự vệ bị ốm đau, chết Quân sự quốc phòng
80 2.001909.000.00.00.H31 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
81 2.000794.000.00.00.H31 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
82 2.001621.000.00.00.H31 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi
83 1.001645.000.00.00.H31 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
84 1.008902.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
85 1.008903.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện
86 1.008901.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
87 1.000954.000.00.00.H31 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
88 1.001120.000.00.00.H31 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
89 1.003622.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
90 2.001801.000.00.00.H31 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Xử lý đơn thư