CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 156 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.010091.000.00.00.H31 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai
62 1.010092.000.00.00.H31 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Phòng, chống thiên tai
63 2.002163.000.00.00.H31 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai
64 1.001028.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, Tôn giáo
65 1.001055.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
66 1.001078.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
67 1.001085.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
68 1.001090.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
69 1.001098.000.00.00.H31 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
70 1.001109.000.00.00.H31 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng, Tôn giáo
71 1.001156.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
72 1.001167.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
73 2.000509.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, Tôn giáo
74 1.000748.000.00.00.H31 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình QLNN về Thi đua, Khen thưởng
75 1.000775.000.00.00.H31 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị QLNN về Thi đua, Khen thưởng