CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6401 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 1.005142.000.00.00.H31 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
107 1.001786.000.00.00.H31 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
108 2.001525.000.00.00.H31 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
109 2.002278.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
110 2.002383.000.00.00.H31 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
111 2.002380.000.00.00.H31 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân
112 1.003542.000.00.00.H31 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
113 1.001392.000.00.00.H31 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
114 2.001209.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
115 2.002283.000.00.00.H31 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Đấu thầu
116 DAUTHAU_01_2021 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
117 2.000765.000.00.00.H31 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (Cấp tỉnh) Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
118 1.009647.000.00.00.H31 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam
119 1.009642.000.00.00.H31 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam
120 1.009644.000.00.00.H31 Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam