CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6085 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 3.000099.000.00.00.H31 Thay đổi Chủ thể hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
47 MBĐ_2019_02 Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
48 MBĐ_2019_06 Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
49 MBĐ_2019_07 Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
50 MBĐ_2019_08 Thay đổi thông tin đã đăng ký. Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
51 MBĐ_2019_09 Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
52 MBĐ_2019_10 Xử lý mất điện Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
53 MBĐ_2019_11 Gia hạn hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
54 MBĐ_2019_12 Chấm dứt hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ
55 1.004363.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
56 1.009478.000.00.00.H31 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Khoa học, Công nghệ và Môi trường
57 1.003618.000.00.00.H31 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp
58 1.008408.000.00.00.H31 Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng, chống thiên tai
59 1.008409.000.00.00.H31 Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh) Phòng, chống thiên tai
60 1.008410.000.00.00.H31 Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh) Phòng, chống thiên tai