CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1900 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.000715.000.00.00.H31 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục
92 1.005098.000.00.00.H31 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
93 1.003734.000.00.00.H31 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Quy chế thi - tuyển sinh
94 1.005142.000.00.00.H31 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
95 1.001786.000.00.00.H31 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
96 2.001525.000.00.00.H31 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
97 2.002278.000.00.00.H31 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
98 2.002380.000.00.00.H31 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân
99 2.002383.000.00.00.H31 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
100 1.003542.000.00.00.H31 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
101 1.001392.000.00.00.H31 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
102 2.001209.000.00.00.H31 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
103 2.002283.000.00.00.H31 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) Đấu thầu
104 DAUTHAU_01_2021 Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất Đấu thầu
105 2.000765.000.00.00.H31 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (Cấp tỉnh) Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn