CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1984 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 BVTV_2019_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
62 NN_2020_01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp
63 PTNT_2018_01 Cấp giấy chứng nhận công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển
64 PTNT_2019_01 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và Phát triển
65 QLCLXDCT_2019_01 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quản lý chất lượng xây dựng công trình
66 TL_2019_01 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thủy lợi
67 TL_2021_01 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khắc của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi
68 TS_2019_01 Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài). Thủy sản
69 TT_2021_01 Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Trồng trọt
70 TY_01 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh Thú y
71 BVMT_2021_04 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại Bảo vệ môi trường
72 BVMT_2021_01 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Bảo vệ môi trường
73 BVMT_2021_02 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Bảo vệ môi trường
74 BVMT_2021_03 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học Bảo vệ môi trường
75 BVMT_2021_05 Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án) Bảo vệ môi trường