CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1985 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1981 TT_2016_H06 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
1982 TT_2016_H07 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra
1983 TT_2016_H08 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra
1984 TT_2016_H09 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra
1985 TT_2016_H10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra