CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002407.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
2 2.002394.000.00.00.H31 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo
3 2.002175.000.00.00.H31 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
4 2.001899.000.00.00.H31 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
5 2.002411.000.00.00.H31 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
6 2.002400.000.00.00.H31 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Phòng,chống tham nhũng
7 2.002401.000.00.00.H31 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Phòng,chống tham nhũng
8 2.002402.000.00.00.H31 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra tỉnh Phòng,chống tham nhũng
9 2.002403.000.00.00.H31 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh tra tỉnh Phòng,chống tham nhũng