CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 50 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001116.000.00.00.H31 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Giám định Tư pháp Xây dựng
2 1.010747.000.00.00.H31 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Kinh doanh bất động sản
3 1.007750.000.00.00.H31 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Nhà ở
4 1.010009.000.00.00.H31 Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Nhà ở
5 1.008432.000.00.00.H31 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quy hoạch - Kiến trúc
6 1.008891.000.00.00.H31 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch - Kiến trúc
7 1.008989.000.00.00.H31 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc). Quy hoạch - Kiến trúc
8 1.008990.000.00.00.H31 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề Quy hoạch - Kiến trúc
9 1.008991.000.00.00.H31 Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch - Kiến trúc
10 1.008992.000.00.00.H31 Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quy hoạch - Kiến trúc
11 1.002701.000.00.00.H31 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Quy hoạch - Kiến trúc
12 1.002515.000.00.00.H31 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Giám định Tư pháp Xây dựng
13 1.002572.000.00.00.H31 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
14 1.007764.000.00.00.H31 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở
15 1.008993.000.00.00.H31 Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quy hoạch - Kiến trúc