CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 89 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.000989.000.00.00.H31 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội Vụ Chính quyền địa phương
2 2.000465.000.00.00.H31 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Sở Nội Vụ Chính quyền địa phương
3 1.009319.000.00.00.H31 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội Vụ Đơn vị sự nghiệp công lập
4 1.009352.000.00.00.H31 Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội Vụ Đơn vị sự nghiệp công lập
5 1.009354.000.00.00.H31 Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội Vụ Đơn vị sự nghiệp công lập
6 1.009355.000.00.00.H31 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội Vụ Đơn vị sự nghiệp công lập
7 1.009914.000.00.00.H31 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội Vụ Đơn vị sự nghiệp công lập
8 2.002156.000.00.00.H31 Thủ tục xét tuyển công chức Sở Nội Vụ Công chức
9 1.003503.000.00.00.H31 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh) Sở Nội Vụ QLNN chuyên ngành, hội, quỹ
10 2.001717.000.00.00.H31 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội Vụ QLNN về Công tác thanh niên
11 1.001894.000.00.00.H31 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội Vụ Tín ngưỡng, Tôn giáo
12 2.000449.000.00.00.H31 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội Vụ QLNN về Thi đua, Khen thưởng
13 1.010194.000.00.00.H31 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh) Sở Nội Vụ QLNN về Văn thư, Lưu trữ
14 1.009331.000.00.00.H31 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính
15 1.009332.000.00.00.H31 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính