Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Phù Cừ
Số hồ sơ xử lý: 1490
Đúng & trước hạn: 1446
trễ hạn 44
Trước hạn: 76.91
Đúng hạn: 20.13
Trễ hạn: 2.96%
UBND TT Trần Cao
Số hồ sơ xử lý: 4311
Đúng & trước hạn: 4310
trễ hạn 1
Trước hạn: 91.95
Đúng hạn: 8.03
Trễ hạn: 0.02%
UBND Xã Đoàn Đào
Số hồ sơ xử lý: 5959
Đúng & trước hạn: 5957
trễ hạn 2
Trước hạn: 86.69
Đúng hạn: 13.27
Trễ hạn: 0.04%
UBND xã Minh Hoàng
Số hồ sơ xử lý: 474
Đúng & trước hạn: 433
trễ hạn 41
Trước hạn: 89.03
Đúng hạn: 2.32
Trễ hạn: 8.65%
UBND xã Minh Tiến
Số hồ sơ xử lý: 1521
Đúng & trước hạn: 1502
trễ hạn 19
Trước hạn: 81.07
Đúng hạn: 17.69
Trễ hạn: 1.24%
UBND xã Minh Tân
Số hồ sơ xử lý: 1725
Đúng & trước hạn: 1624
trễ hạn 101
Trước hạn: 93.33
Đúng hạn: 0.81
Trễ hạn: 5.86%
UBND xã Nguyên Hòa
Số hồ sơ xử lý: 571
Đúng & trước hạn: 569
trễ hạn 2
Trước hạn: 99.3
Đúng hạn: 0.35
Trễ hạn: 0.35%
UBND xã Nhật Quang
Số hồ sơ xử lý: 376
Đúng & trước hạn: 363
trễ hạn 13
Trước hạn: 88.83
Đúng hạn: 7.71
Trễ hạn: 3.46%
UBND xã Phan Sào Nam
Số hồ sơ xử lý: 292
Đúng & trước hạn: 272
trễ hạn 20
Trước hạn: 86.3
Đúng hạn: 6.85
Trễ hạn: 6.85%
UBND xã Quang Hưng
Số hồ sơ xử lý: 1091
Đúng & trước hạn: 1076
trễ hạn 15
Trước hạn: 95.33
Đúng hạn: 3.3
Trễ hạn: 1.37%
UBND xã Tam Đa
Số hồ sơ xử lý: 1321
Đúng & trước hạn: 1282
trễ hạn 39
Trước hạn: 85.62
Đúng hạn: 11.43
Trễ hạn: 2.95%
UBND xã Tiên Tiến
Số hồ sơ xử lý: 143
Đúng & trước hạn: 119
trễ hạn 24
Trước hạn: 69.93
Đúng hạn: 13.29
Trễ hạn: 16.78%
UBND xã Tống Phan
Số hồ sơ xử lý: 1750
Đúng & trước hạn: 1743
trễ hạn 7
Trước hạn: 90.69
Đúng hạn: 8.91
Trễ hạn: 0.4%
UBND xã Tống Trân
Số hồ sơ xử lý: 1688
Đúng & trước hạn: 1682
trễ hạn 6
Trước hạn: 89.57
Đúng hạn: 10.07
Trễ hạn: 0.36%
UBND xã Đình Cao
Số hồ sơ xử lý: 970
Đúng & trước hạn: 970
trễ hạn 0
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%