CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1627 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 ATTP_07 Mức độ 4 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân Sở Công thương An Toàn Thực Phẩm
2 ATTP_2019_01 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. Sở Công thương An Toàn Thực Phẩm
3 ATTP_2019_02 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An Toàn Thực Phẩm
4 VL_2020_31 Mức độ 3 Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động, Thương binh – Xã hội An toàn, vệ sinh lao động
5 ATVSTP02 Mức độ 4 Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
6 ATVSTP03 Mức độ 4 Thủ tục Cấp lại Giấy tiếp nhận Công bố hợp quy/ Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
7 ATVSTP05 Mức độ 4 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
8 HCC- ATVSTP04 Mức độ 4 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
9 HCC- ATVSTP03 Mức độ 4 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
10 HHC -ATVSTP02 Mức độ 4 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi., Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
11 ATVSTP09 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
12 ATVSTP08 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
13 HHC -ATVSTP01 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
14 ATVSTP01 Mức độ 3 Cấp giấy tiếp nhận Công bố hợp quy Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng
15 ATVSTP_2018_05 Mức độ 3 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt Sở Y Tế tỉnh Hưng Yên An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng