CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 896 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 ATTP_07 Mức độ 4 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân Sở Công thương An Toàn Thực Phẩm
2 ATTP_2019_01 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. Sở Công thương An Toàn Thực Phẩm
3 ATTP_2019_02 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công thương An Toàn Thực Phẩm
4 auto_test Mức độ 4 Automation test Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 BC_06 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 BC_05 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 BC_01 Mức độ 4 Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
8 BC_03 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
9 BC_08 Mức độ 4 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
10 CP01 Mức độ 4 Cấp giấy phép Bưu chính trong phạm vi nội tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 CP04 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
12 CP06 Mức độ 4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
13 CP05 Mức độ 4 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
14 BC_2019_01 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
15 BC_2019_02 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính