Bộ phận TN và TKQ Sở LĐTB & XH
Số hồ sơ xử lý: 2329
Đúng & trước hạn: 2255
Trễ hạn: 74
Trước hạn: 68.57
Đúng hạn: 28.25
Trễ hạn: 3.18%