Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 43 34 7 2 95.3 %
Tháng 11 34 33 1 0 100 %
Tháng 10 36 33 3 0 100 %
Tháng 9 23 19 4 0 100 %
Tháng 8 34 33 1 0 100 %
Tháng 7 39 35 4 0 100 %
Tháng 6 33 32 1 0 100 %
Tháng 5 35 27 5 3 91.4 %
Tháng 4 26 26 0 0 100 %
Tháng 3 41 38 3 0 100 %
Tháng 2 27 26 1 0 100 %
Tháng 1 30 29 1 0 100 %