Thống kê chi tiết theo tháng Phòng giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sở GDDT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 5 5 0 0 100 %
Tháng 9 9 9 0 0 100 %
Tháng 8 47 43 4 0 100 %
Tháng 7 4 2 2 0 100 %
Tháng 6 13 0 13 0 100 %
Tháng 5 2 2 0 0 100 %
Tháng 2 61 0 61 0 100 %
Tháng 1 57 0 57 0 100 %