Bộ phận TN & TKQ Thành phố Hưng Yên
Số hồ sơ xử lý: 2612
Đúng & trước hạn: 2596
Trước hạn: 78.1
Đúng hạn: 21.29
Trễ hạn: 0.61%
UBND Phường An Tảo
Số hồ sơ xử lý: 964
Đúng & trước hạn: 964
Trước hạn: 26.35
Đúng hạn: 73.65
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Hồng Châu
Số hồ sơ xử lý: 352
Đúng & trước hạn: 322
trễ hạn 30
Trước hạn: 76.42
Đúng hạn: 15.06
Trễ hạn: 8.52%
UBND Phường Lê Lợi
Số hồ sơ xử lý: 825
Đúng & trước hạn: 803
trễ hạn 22
Trước hạn: 41.45
Đúng hạn: 55.88
Trễ hạn: 2.67%
UBND Phường Quang Trung
Số hồ sơ xử lý: 2762
Đúng & trước hạn: 2762
trễ hạn 0
Trước hạn: 82.55
Đúng hạn: 17.45
Trễ hạn: 0%
UBND phường Hiến Nam
Số hồ sơ xử lý: 211
Đúng & trước hạn: 210
Trước hạn: 73.46
Đúng hạn: 26.07
Trễ hạn: 0.47%
UBND phường Lam Sơn
Số hồ sơ xử lý: 477
Đúng & trước hạn: 476
trễ hạn 1
Trước hạn: 53.46
Đúng hạn: 46.33
Trễ hạn: 0.21%
UBND phường Minh Khai
Số hồ sơ xử lý: 1801
Đúng & trước hạn: 1797
trễ hạn 4
Trước hạn: 90.17
Đúng hạn: 9.61
Trễ hạn: 0.22%
UBND xã Bảo Khê
Số hồ sơ xử lý: 1315
Đúng & trước hạn: 1306
trễ hạn 9
Trước hạn: 72.09
Đúng hạn: 27.22
Trễ hạn: 0.69%
UBND xã Hoàng Hanh
Số hồ sơ xử lý: 1888
Đúng & trước hạn: 1848
trễ hạn 40
Trước hạn: 80.35
Đúng hạn: 17.53
Trễ hạn: 2.12%
UBND xã Hùng Cường
Số hồ sơ xử lý: 1012
Đúng & trước hạn: 1009
trễ hạn 3
Trước hạn: 85.08
Đúng hạn: 14.62
Trễ hạn: 0.3%
UBND xã Hồng Nam
Số hồ sơ xử lý: 3366
Đúng & trước hạn: 3300
trễ hạn 66
Trước hạn: 93.35
Đúng hạn: 4.69
Trễ hạn: 1.96%
UBND xã Liên Phương
Số hồ sơ xử lý: 579
Đúng & trước hạn: 540
trễ hạn 39
Trước hạn: 59.59
Đúng hạn: 33.68
Trễ hạn: 6.73%
UBND xã Phú Cường
Số hồ sơ xử lý: 1392
Đúng & trước hạn: 1392
trễ hạn 0
Trước hạn: 97.77
Đúng hạn: 2.23
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phương Chiểu
Số hồ sơ xử lý: 487
Đúng & trước hạn: 487
trễ hạn 0
Trước hạn: 79.88
Đúng hạn: 20.12
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quảng Châu
Số hồ sơ xử lý: 791
Đúng & trước hạn: 780
trễ hạn 11
Trước hạn: 59.29
Đúng hạn: 39.32
Trễ hạn: 1.39%
UBND xã Trung Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 52
Đúng & trước hạn: 50
trễ hạn 2
Trước hạn: 92.31
Đúng hạn: 3.85
Trễ hạn: 3.84%
UBND xã Tân Hưng
Số hồ sơ xử lý: 1272
Đúng & trước hạn: 1233
trễ hạn 39
Trước hạn: 70.05
Đúng hạn: 26.89
Trễ hạn: 3.06%