Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
Số hồ sơ xử lý: 4843
Đúng & trước hạn: 4531
Trễ hạn: 312
Trước hạn: 70.87
Đúng hạn: 22.69
Trễ hạn: 6.44%
UBND TT Như Quỳnh
Số hồ sơ xử lý: 7904
Đúng & trước hạn: 7893
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 4.45
Đúng hạn: 95.41
Trễ hạn: 0.14%
UBND Xã Chỉ Đạo
Số hồ sơ xử lý: 1526
Đúng & trước hạn: 1526
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 24.38
Đúng hạn: 75.62
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lương Tài
Số hồ sơ xử lý: 2602
Đúng & trước hạn: 2600
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 17.26
Đúng hạn: 82.67
Trễ hạn: 0.07%
UBND Xã Lạc Hồng
Số hồ sơ xử lý: 3476
Đúng & trước hạn: 3474
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 6.44
Đúng hạn: 93.5
Trễ hạn: 0.06%
UBND Xã Lạc Đạo
Số hồ sơ xử lý: 4196
Đúng & trước hạn: 4184
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 29.91
Đúng hạn: 69.8
Trễ hạn: 0.29%
UBND Xã Minh Hải
Số hồ sơ xử lý: 1248
Đúng & trước hạn: 1234
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 14.34
Đúng hạn: 84.54
Trễ hạn: 1.12%
UBND Xã Trưng Trắc
Số hồ sơ xử lý: 2471
Đúng & trước hạn: 2469
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 11.09
Đúng hạn: 88.83
Trễ hạn: 0.08%
UBND Xã Tân Quang
Số hồ sơ xử lý: 4860
Đúng & trước hạn: 4854
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 23.66
Đúng hạn: 76.21
Trễ hạn: 0.13%
UBND Xã Việt Hưng
Số hồ sơ xử lý: 3549
Đúng & trước hạn: 3549
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 3.44
Đúng hạn: 96.56
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Đình Dù
Số hồ sơ xử lý: 2247
Đúng & trước hạn: 2241
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 15.8
Đúng hạn: 83.93
Trễ hạn: 0.27%
UBND Xã Đại Đồng
Số hồ sơ xử lý: 1405
Đúng & trước hạn: 1403
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 2.85
Đúng hạn: 97.01
Trễ hạn: 0.14%