UBND Thị trấn Vương
Số hồ sơ xử lý: 437
Đúng & trước hạn: 437
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 45.31
Đúng hạn: 54.69
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thiện Phiến
Số hồ sơ xử lý: 2781
Đúng & trước hạn: 2780
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 17.4
Đúng hạn: 82.56
Trễ hạn: 0.04%
UBND Xã Thủ Sỹ
Số hồ sơ xử lý: 260
Đúng & trước hạn: 259
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 20.38
Đúng hạn: 79.23
Trễ hạn: 0.39%
UBND xã An Viên
Số hồ sơ xử lý: 2118
Đúng & trước hạn: 2118
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.05
Đúng hạn: 99.95
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cương Chính
Số hồ sơ xử lý: 1392
Đúng & trước hạn: 1392
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 13.79
Đúng hạn: 86.21
Trễ hạn: 0%
UBND xã Dị Chế
Số hồ sơ xử lý: 3141
Đúng & trước hạn: 3138
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 15.95
Đúng hạn: 83.95
Trễ hạn: 0.1%
UBND xã Hưng Đạo
Số hồ sơ xử lý: 856
Đúng & trước hạn: 850
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 12.73
Đúng hạn: 86.57
Trễ hạn: 0.7%
UBND xã Hải Triều
Số hồ sơ xử lý: 887
Đúng & trước hạn: 887
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 58.85
Đúng hạn: 41.15
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lệ Xá
Số hồ sơ xử lý: 72
Đúng & trước hạn: 70
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 94.44
Đúng hạn: 2.78
Trễ hạn: 2.78%
UBND xã Minh Phượng
Số hồ sơ xử lý: 267
Đúng & trước hạn: 262
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 35.96
Đúng hạn: 62.17
Trễ hạn: 1.87%
UBND xã Ngô Quyền
Số hồ sơ xử lý: 276
Đúng & trước hạn: 275
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 99.64
Trễ hạn: 0.36%
UBND xã Nhật Tân
Số hồ sơ xử lý: 2363
Đúng & trước hạn: 2359
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 38.38
Đúng hạn: 61.45
Trễ hạn: 0.17%
UBND xã Thụy Lôi
Số hồ sơ xử lý: 1910
Đúng & trước hạn: 1910
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.1
Đúng hạn: 99.9
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trung Dũng
Số hồ sơ xử lý: 753
Đúng & trước hạn: 739
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 10.49
Đúng hạn: 87.65
Trễ hạn: 1.86%
UBND xã Đức Thắng
Số hồ sơ xử lý: 689
Đúng & trước hạn: 677
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 14.8
Đúng hạn: 83.45
Trễ hạn: 1.75%