Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 95
Đúng & trước hạn: 93
trễ hạn 2
Trước hạn: 96.84
Đúng hạn: 1.05
Trễ hạn: 2.11%