Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Sở TP
Số hồ sơ xử lý: 2408
Đúng & trước hạn: 2390
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 88.66
Đúng hạn: 10.59
Trễ hạn: 0.75%