Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
trễ hạn 0
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%