Bộ phận TN&TKQ Sở KHĐT
Số hồ sơ xử lý: 299
Đúng & trước hạn: 286
Trước hạn: 83.61
Đúng hạn: 12.04
Trễ hạn: 4.35%
Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%