Phòng giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên Sở GDDT
Số hồ sơ xử lý: 198
Đúng & trước hạn: 198
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 30.81
Đúng hạn: 69.19
Trễ hạn: 0%