Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Sở CT
Số hồ sơ xử lý: 2201
Đúng & trước hạn: 2201
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 2.64
Đúng hạn: 97.36
Trễ hạn: 0%