Chi cục bảo vệ môi trường Sở TN&MT
Số hồ sơ xử lý: 83
Đúng & trước hạn: 80
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 95.18
Đúng hạn: 1.2
Trễ hạn: 3.62%
Chi cục quản lý đất đai Sở TN&MT
Số hồ sơ xử lý: 60
Đúng & trước hạn: 53
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 66.67
Đúng hạn: 21.67
Trễ hạn: 11.66%
Phòng Khoáng sản Sở TN&MT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch tài chính Sở TN&MT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Đo đạc, bản đồ và viễn thám Sở TN&MT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Đăng ký Đất đai Sở TNMT
Số hồ sơ xử lý: 106
Đúng & trước hạn: 86
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 76.42
Đúng hạn: 4.72
Trễ hạn: 18.86%