Bộ phận TN&TKQ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Số hồ sơ xử lý: 309
Đúng & trước hạn: 300
trễ hạn 9
Trước hạn: 78.64
Đúng hạn: 18.45
Trễ hạn: 2.91%