STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 25470319091145 03/09/2019 04/09/2019 05/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
MAI THỊ YẾN UBND Xã Thanh Long
2 25470619090871 24/09/2019 17/10/2019 30/10/2019
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Mỹ
3 25472119111936 21/11/2019 28/11/2019 05/12/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VIẾT LONG UBND Xã Giai Phạm
4 25472119111935 21/11/2019 28/11/2019 05/12/2019
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ HIỀN UBND Xã Giai Phạm
5 25472119111934 21/11/2019 28/11/2019 05/12/2019
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG VĂN CÔNG UBND Xã Giai Phạm
6 25472119111933 21/11/2019 28/11/2019 05/12/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HUẾ UBND Xã Giai Phạm
7 25472119111932 21/11/2019 28/11/2019 05/12/2019
Trễ hạn 5 ngày.
TRỊNH THỊ THANH HÀ UBND Xã Giai Phạm
8 25472119040256 01/04/2019 08/04/2019 11/04/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ NHƯ LÂN UBND Xã Giai Phạm
9 25472519090823 25/09/2019 04/11/2019 08/11/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂN HUẤN UBND xã Lý Thường Kiệt
10 25472519090822 25/09/2019 04/11/2019 08/11/2019
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ THỊ TƠ UBND xã Lý Thường Kiệt
11 25472519090821 25/09/2019 04/11/2019 08/11/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ SỚI UBND xã Lý Thường Kiệt
12 25472519090820 25/09/2019 04/11/2019 08/11/2019
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ THỊ DIỆN UBND xã Lý Thường Kiệt
13 25472519080728 27/08/2019 29/08/2019 04/09/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRỊNH VĂN CÁNH UBND xã Lý Thường Kiệt
14 25472519080725 26/08/2019 18/09/2019 02/10/2019
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ VĂN BÌNH UBND xã Lý Thường Kiệt
15 25472519050466 13/05/2019 15/05/2019 16/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ NGỌC HÀ UBND xã Lý Thường Kiệt
16 25472419093400 18/09/2019 25/09/2019 09/10/2019
Trễ hạn 10 ngày.
ĐỖ THẾ HOÀNG UBND xã Liêu Xá
17 25472419093399 18/09/2019 25/09/2019 09/10/2019
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢNH UBND xã Liêu Xá
18 25472419093398 18/09/2019 25/09/2019 09/10/2019
Trễ hạn 10 ngày.
LUYỆN VĂN THANH UBND xã Liêu Xá
19 25472419093397 18/09/2019 25/09/2019 09/10/2019
Trễ hạn 10 ngày.
ĐỖ THỊ XUYẾN UBND xã Liêu Xá
20 25472419093385 17/09/2019 24/09/2019 09/10/2019
Trễ hạn 11 ngày.
LƯU NGỌC CHÂU UBND xã Liêu Xá
21 25470119101378 15/10/2019 22/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ THỊ CAM UBND xã Ngọc Long
22 25470119101377 15/10/2019 22/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN BỊ UBND xã Ngọc Long
23 25470119101376 15/10/2019 22/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐOÀN UBND xã Ngọc Long
24 25470119101375 15/10/2019 22/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ QUYÊN UBND xã Ngọc Long
25 25470219091897 23/09/2019 07/10/2019 08/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN THUẬT UBND Xã Trung Hưng
26 25470419100508 18/10/2019 21/10/2019 29/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG UBND Xã Việt Cường
27 25472719110706 08/11/2019 11/11/2019 12/11/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH UBND xã Yên Hòa
28 25472719100637 07/10/2019 08/10/2019 10/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN DƯƠNG UBND xã Yên Hòa
29 25472719090609 19/09/2019 20/09/2019 23/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ TRANG UBND xã Yên Hòa
30 25472019102457 11/10/2019 18/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌC UBND xã Yên Phú
31 25472019102456 11/10/2019 18/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ THỊ DẠC UBND xã Yên Phú
32 25472019071579 09/07/2019 10/07/2019 11/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO CÔNG VĨ UBND xã Yên Phú
33 25472019040777 12/04/2019 15/04/2019 16/04/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG ĐÌNH CƯỜNG UBND xã Yên Phú
34 25472319100923 09/10/2019 10/10/2019 15/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ QUYÊN UBND xã Minh Châu
35 25472319100918 08/10/2019 15/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN CỐ UBND xã Minh Châu
36 25472319090851 17/09/2019 18/09/2019 19/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN THÙY UBND xã Minh Châu
37 25472319090831 10/09/2019 11/09/2019 13/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ TUẤN TÀI UBND xã Minh Châu
38 25472319070604 15/07/2019 16/07/2019 17/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯỚC UBND xã Minh Châu
39 25472819030279 21/03/2019 03/05/2019 04/06/2019
Trễ hạn 22 ngày.
ĐỖ THỊ QUỸ UBND xã Nghĩa Hiệp
40 25473119102840 18/10/2019 21/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾU UBND xã Trung Hòa
41 25473119102789 18/10/2019 21/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM HỒNG TIẾN UBND xã Trung Hòa
42 25473119102762 18/10/2019 21/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ VĂN KHẢI UBND xã Trung Hòa
43 25473119102747 18/10/2019 21/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
MAI HUY THỰC UBND xã Trung Hòa
44 25473119102689 17/10/2019 18/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÂN UBND xã Trung Hòa
45 25473119102678 17/10/2019 18/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG CÔNG TRÍ UBND xã Trung Hòa
46 25473119102661 17/10/2019 18/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ NGỌC UBND xã Trung Hòa
47 25473119102658 17/10/2019 18/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG BẢO AN UBND xã Trung Hòa
48 25473119102646 17/10/2019 18/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN UBND xã Trung Hòa
49 25473119102500 14/10/2019 15/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ VĂN KIỆN UBND xã Trung Hòa
50 25473119102427 14/10/2019 15/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ BÀN UBND xã Trung Hòa
51 25473119102385 14/10/2019 15/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ VĂN ĐƯỢC UBND xã Trung Hòa
52 25473119102382 14/10/2019 15/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
MAI THÀNH THIỆN UBND xã Trung Hòa
53 25473119102380 14/10/2019 15/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
MAI HUY THẮNG UBND xã Trung Hòa
54 25473119102362 14/10/2019 15/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ THỊ TƯƠI UBND xã Trung Hòa
55 25473119102318 11/10/2019 14/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN TUẤN THÀNH UBND xã Trung Hòa
56 25473119102227 11/10/2019 14/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ THỊ HƯỜNG UBND xã Trung Hòa
57 25473119102020 10/10/2019 11/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 8 ngày.
DƯƠNG NGỌC ĐÁN UBND xã Trung Hòa
58 25473119102011 10/10/2019 11/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THU THỦY UBND xã Trung Hòa
59 25473119101955 10/10/2019 11/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ THỊ HƯƠNG UBND xã Trung Hòa
60 25473119101895 09/10/2019 10/10/2019 23/10/2019
Trễ hạn 9 ngày.
NGÔ VĂN LUYỆN UBND xã Trung Hòa
61 25473119101713 07/10/2019 08/10/2019 09/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN NGỌC HỮU UBND xã Trung Hòa
62 25472919040492 02/04/2019 09/04/2019 11/04/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN QUANG ĐẠI UBND xã Tân Lập
63 25473019111140 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH VĂN QUYẾT UBND xã Tân Việt
64 25473019111139 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH VĂN QUYẾT UBND xã Tân Việt
65 25473019111138 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH DAO UBND xã Tân Việt
66 25473019111137 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI UBND xã Tân Việt
67 25473019111136 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI UBND xã Tân Việt
68 25473019111135 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG THỊ MAI UBND xã Tân Việt
69 25473019111134 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ MAI UBND xã Tân Việt
70 25473019111133 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ MAI UBND xã Tân Việt
71 25473019111132 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ KIM ANH UBND xã Tân Việt
72 25473019111131 06/11/2019 07/11/2019 11/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY UBND xã Tân Việt
73 25473019100884 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ LAN UBND xã Tân Việt
74 25473019100883 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THẮNG UBND xã Tân Việt
75 25473019100882 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN THẮNG UBND xã Tân Việt
76 25473019100881 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ SÁNG UBND xã Tân Việt
77 25473019100880 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ QUYÊN UBND xã Tân Việt
78 25473019100879 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG UBND xã Tân Việt
79 25473019100878 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ HƯỜNG UBND xã Tân Việt
80 25473019100877 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ HƯƠNG UBND xã Tân Việt
81 25473019100876 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH THIÊM UBND xã Tân Việt
82 25473019100875 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ CHÍNH UBND xã Tân Việt
83 25473019100874 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HƯƠNG UBND xã Tân Việt
84 25473019100873 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ NGUYỆT UBND xã Tân Việt
85 25473019100872 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN DUNG UBND xã Tân Việt
86 25473019100871 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN THỦY UBND xã Tân Việt
87 25473019100870 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ XIÊM UBND xã Tân Việt
88 25473019100869 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG CÔNG TRỌNG UBND xã Tân Việt
89 25473019100868 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO VĂN CÔNG UBND xã Tân Việt
90 25473019100867 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG UBND xã Tân Việt
91 25473019100866 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN CẦN UBND xã Tân Việt
92 25473019100865 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NỘI UBND xã Tân Việt
93 25473019100864 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN CẦN UBND xã Tân Việt
94 25473019100863 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ THU HƯỜNG UBND xã Tân Việt
95 25473019100862 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN BỘ UBND xã Tân Việt
96 25473019100861 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN THÀNH UBND xã Tân Việt
97 25473019100860 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TÂN UBND xã Tân Việt
98 25473019100859 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG PHÚC LONG UBND xã Tân Việt
99 25473019100858 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TIẾN BỘ UBND xã Tân Việt
100 25473019100857 16/10/2019 17/10/2019 18/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ THU HƯỜNG UBND xã Tân Việt
101 25473019080795 15/08/2019 16/08/2019 17/08/2019
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM QUỐC BẢO UBND xã Tân Việt
102 25473019080794 15/08/2019 16/08/2019 17/08/2019
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN NGỌC TUẤN UBND xã Tân Việt