STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 25460219114392 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ LÝ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
2 25460219114391 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
3 25460219114390 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THỊ HUYỀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
4 25460219114389 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG THỊ TIN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
5 25460219114388 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ MẬN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
6 25460219114387 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
7 25460219114386 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ HẢI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
8 25460219114385 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ LỢI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
9 25460219114384 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
10 25460219114383 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN TẠO Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
11 25460219114382 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
12 25460219114381 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN VỮNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
13 25460219114380 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ THỊ NGỌC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
14 25460219114379 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ THỊ THU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
15 25460219114377 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ THỊ DINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
16 25460219114376 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN XUÂN DŨNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
17 25460219114375 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
LỀU QUANG ĐỨC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
18 25460219114372 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ HỒNG TƯƠI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
19 25460219114371 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ VĂN HUY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
20 25460219114370 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ VĂN XUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
21 25460219114369 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
22 25460219114367 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TRÍ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
23 25460219114366 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐOÀN THẾ KHOA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
24 25460219114365 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
25 25460219114363 12/11/2019 14/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ THỊ NHÂM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
26 25460219104278 29/10/2019 15/11/2019 19/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐẢM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
27 25460219104260 28/10/2019 30/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ NGỌC ÁNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
28 25460219104235 23/10/2019 25/10/2019 30/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN DUY HÀ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
29 25460219104232 23/10/2019 25/10/2019 28/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ HƯƠNG NGÁT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
30 25460219104222 22/10/2019 24/10/2019 28/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ HỒNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
31 25460219104201 17/10/2019 21/10/2019 28/10/2019
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THỊ NGÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
32 25460219104193 16/10/2019 18/10/2019 28/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM THỊ THỦY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
33 25460219104178 14/10/2019 16/10/2019 21/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN TƯỞNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
34 25460219104169 11/10/2019 15/10/2019 21/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ HỌC SÂM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
35 25460219104149 08/10/2019 10/10/2019 11/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN VANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
36 25460219104146 08/10/2019 10/10/2019 11/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUẢNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
37 25460219104087 02/10/2019 14/10/2019 15/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ HỮU QUYỀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
38 25460219104072 01/10/2019 03/10/2019 04/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH TUẤN DŨNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
39 25460219094060 30/09/2019 08/10/2019 11/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THÀNH ĐÔ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
40 25460219094055 28/09/2019 01/10/2019 02/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ÍCH VƯỢNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
41 25460219093843 13/09/2019 17/09/2019 18/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
42 25460219093830 13/09/2019 17/09/2019 18/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN HUẤN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
43 25460219093810 11/09/2019 13/09/2019 16/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN TÙNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
44 25460219093809 11/09/2019 13/09/2019 16/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH TRÀ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
45 25460219093808 11/09/2019 13/09/2019 16/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THỊ THUÝ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
46 25460219093778 06/09/2019 10/09/2019 11/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH THỊNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
47 25460219093773 06/09/2019 10/09/2019 11/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MÃO Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
48 25460219093771 06/09/2019 10/09/2019 11/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI TIẾN THÀNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
49 25460219093758 05/09/2019 09/09/2019 10/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG HỒNG QUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
50 25460219083701 26/08/2019 28/08/2019 29/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
51 25460219083696 26/08/2019 28/08/2019 29/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH THỊ TUYẾT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
52 25460219083695 26/08/2019 28/08/2019 29/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TUẤN HẢI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
53 25460219083681 21/08/2019 26/08/2019 28/08/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CHÍ CÔNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
54 25460219083680 21/08/2019 26/08/2019 28/08/2019
Trễ hạn 2 ngày.
CAO VĂN THÀNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
55 25460219083679 21/08/2019 23/08/2019 28/08/2019
Trễ hạn 3 ngày.
CAO VĂN THÀNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
56 25460219083661 19/08/2019 22/08/2019 28/08/2019
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ DẪN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
57 25460219083561 09/08/2019 16/08/2019 18/08/2019
Trễ hạn 0 ngày.
CƠ SỞ TRÍ ANH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
58 25460219083551 08/08/2019 15/08/2019 18/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ LIỄU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
59 25460219083550 08/08/2019 12/08/2019 14/08/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
60 25460219083542 08/08/2019 12/08/2019 13/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRUNG NGHĨA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
61 25460219083536 07/08/2019 09/08/2019 12/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
62 25460219083534 07/08/2019 09/08/2019 10/08/2019
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN HỮU TIỆP Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
63 25460219083525 06/08/2019 08/08/2019 10/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ NGỌC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
64 25460219083524 06/08/2019 08/08/2019 10/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN THẠO Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
65 25460219083519 06/08/2019 08/08/2019 10/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH ĐÌNH THIỆN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
66 25460219073478 30/07/2019 27/08/2019 29/08/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THẾ VIỄN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
67 25460219073440 24/07/2019 21/08/2019 29/08/2019
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN THỊ THU HUYỀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
68 25460219073418 22/07/2019 19/08/2019 29/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ ĐỨC DUY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
69 25460219073407 19/07/2019 23/07/2019 24/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM XUÂN BA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
70 25460219073406 19/07/2019 23/07/2019 24/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
CHU HỒNG DUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
71 25460219073380 16/07/2019 18/07/2019 19/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN CHỮ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
72 25460219073362 12/07/2019 16/07/2019 17/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỂU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
73 25460219073360 11/07/2019 15/07/2019 17/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NHƯ TIỆP Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
74 25460219073359 11/07/2019 15/07/2019 17/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THU HUẾ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
75 25460219073357 11/07/2019 15/07/2019 17/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TÙNG LINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
76 25460219073356 11/07/2019 15/07/2019 17/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ THÚY HOA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
77 25460219073355 11/07/2019 15/07/2019 17/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THANH THUỶ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
78 25460219073350 10/07/2019 12/07/2019 17/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THỤC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
79 25460219073304 04/07/2019 26/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ HỒNG KIÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
80 25460219073303 04/07/2019 26/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
VŨ HỒNG KIÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
81 25460219073294 03/07/2019 05/07/2019 10/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ TRỌNG QUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
82 25460219073292 03/07/2019 23/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 11 ngày.
VŨ HỒNG KIÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
83 25460219073291 03/07/2019 24/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN BIẾT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
84 25460219073286 03/07/2019 12/07/2019 12/09/2019
Trễ hạn 43 ngày.
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
85 25460219073271 03/07/2019 24/07/2019 02/08/2019
Trễ hạn 7 ngày.
TRỊNH THỊ HIỀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
86 25460219073268 03/07/2019 23/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ THỊ LAN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
87 25460219073266 03/07/2019 23/07/2019 02/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
PHÙNG ĐỨC HƯNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
88 25460219073257 02/07/2019 11/07/2019 12/08/2019
Trễ hạn 22 ngày.
TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
89 25460219073241 02/07/2019 23/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN THIỆN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
90 25460219073239 02/07/2019 23/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 11 ngày.
ĐOÀN XUÂN HOÀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
91 25460219073238 02/07/2019 24/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
92 25460219073237 02/07/2019 23/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ VĂN ĐOÀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
93 25460219073214 01/07/2019 24/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 10 ngày.
CHU DŨNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
94 25462519061231 28/06/2019 09/08/2019 30/08/2019
Trễ hạn 15 ngày.
CHU THỊ LOAN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
95 25460219063182 27/06/2019 15/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN HUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
96 25462619061211 27/06/2019 14/08/2019 04/09/2019
Trễ hạn 14 ngày.
KHÚC CHÍ HỢI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
97 25460219063148 27/06/2019 12/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 18 ngày.
ĐÀO VĂN QUANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
98 25460219063135 26/06/2019 05/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG VIẾT HƯỚNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
99 25460219063124 26/06/2019 05/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN CÀNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
100 25460219063082 24/06/2019 03/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 4 ngày.
CAO CHÍNH ĐẠI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
101 25460219063081 24/06/2019 03/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ LẮM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
102 25460219063043 21/06/2019 12/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ TRÀ GIANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
103 25460219063042 21/06/2019 12/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ TRÀ GIANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
104 25460219063041 21/06/2019 26/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ VĂN CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
105 25460219063040 21/06/2019 15/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TẠ VĂN VỆ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
106 25460219063034 21/06/2019 15/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN TUẤN CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
107 25460219063033 21/06/2019 15/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG VĂN TƯƠI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
108 25460219063029 21/06/2019 15/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG VĂN TƯƠI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
109 25460219063028 21/06/2019 15/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN GIANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
110 25460219063026 21/06/2019 12/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN VINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
111 25460219062979 19/06/2019 28/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THỊ THÊU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
112 25460219062923 18/06/2019 05/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
CAO CHÍNH ĐẠI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
113 25460219062921 18/06/2019 05/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ MẬN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
114 25460219062864 13/06/2019 12/07/2019 06/09/2019
Trễ hạn 39 ngày.
LÊ VĂN QUANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
115 25460219062854 13/06/2019 25/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY CP ĐIỆN TỪ VÀ HÓA CHẤT HỒNG HƯNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
116 25460219062834 12/06/2019 14/06/2019 17/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
117 25460219062833 12/06/2019 14/06/2019 17/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH ĐỨC THỤ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
118 25460219062831 12/06/2019 04/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ TẤT KHAI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
119 25460219062830 12/06/2019 04/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN QUANG HUY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
120 25460219062823 12/06/2019 08/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TIẾN HỆ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
121 25460219062793 11/06/2019 15/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 17 ngày.
DƯƠNG THỊ THUYẾT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
122 25461719062150 11/06/2019 03/07/2019 19/09/2019
Trễ hạn 55 ngày.
NGUYỄN THỊ CHIÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
123 25460219062792 11/06/2019 28/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO QUANG HUY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
124 25460219062790 11/06/2019 28/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH ĐỨC THỊNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
125 25460219062767 10/06/2019 12/06/2019 13/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ CẨM NHUNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
126 25460219062766 10/06/2019 12/06/2019 13/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
127 25460219062765 10/06/2019 12/06/2019 13/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
128 25460219062760 07/06/2019 18/06/2019 02/07/2019
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN LUẬN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
129 25460219062738 07/06/2019 27/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO VĂN HÒA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
130 25460219062735 07/06/2019 26/06/2019 27/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN HUẤN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
131 25460219062734 07/06/2019 27/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO VĂN HÙNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
132 25460219062722 06/06/2019 24/06/2019 28/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ ĐỨC HÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
133 25460219062715 06/06/2019 17/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 10 ngày.
DƯƠNG VĂN DŨNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
134 25460219062671 05/06/2019 14/06/2019 20/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
135 25460219062666 04/06/2019 06/06/2019 07/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ ĐIỆP Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
136 25460219062647 04/06/2019 27/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
137 25460219062632 03/06/2019 25/06/2019 27/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
138 25460219062631 03/06/2019 21/06/2019 28/06/2019
Trễ hạn 5 ngày.
ĐÀO VĂN MÔN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
139 25461719052030 31/05/2019 14/06/2019 30/08/2019
Trễ hạn 55 ngày.
NGUYỄN THỊ LÀ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
140 25460219052597 31/05/2019 21/06/2019 27/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ XUÂN SINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
141 25460219052596 31/05/2019 04/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TÙNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
142 25460219052590 31/05/2019 21/06/2019 28/06/2019
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI THỊ HƯƠNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
143 25460219052581 30/05/2019 21/06/2019 21/10/2019
Trễ hạn 85 ngày.
TRẦN THỊ TUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
144 25460219052578 30/05/2019 06/06/2019 10/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TÙNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
145 25460219052577 30/05/2019 10/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 7 ngày.
LƯU VĂN QUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
146 25460219052574 30/05/2019 03/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
147 25460219052571 30/05/2019 03/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ DUNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
148 25460219052560 30/05/2019 17/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
CAO THỊ THU VÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
149 25460219052558 30/05/2019 24/06/2019 28/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
150 25460219052557 30/05/2019 21/06/2019 27/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐINH NGỌC ANH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
151 25460219052556 30/05/2019 21/06/2019 01/07/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN THÙY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
152 25460219052515 28/05/2019 12/06/2019 13/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHANH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
153 25460219052510 28/05/2019 21/06/2019 27/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN ĐÌNH THIẾT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
154 25460219052504 28/05/2019 11/06/2019 14/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ NGỌC NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
155 25460219052500 28/05/2019 30/05/2019 05/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
PHÙNG VĂN ĐOÀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
156 25460219052497 28/05/2019 18/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HẢI TRIỀU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
157 25460219052496 28/05/2019 21/06/2019 27/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂN VÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
158 25460219052494 28/05/2019 21/06/2019 27/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH NHẬT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
159 25460219052487 27/05/2019 03/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
160 25460219052486 27/05/2019 05/06/2019 20/06/2019
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ THUẬN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
161 25460219052479 27/05/2019 29/05/2019 05/06/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN MINH ĐỨC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
162 25460219052469 27/05/2019 11/06/2019 07/08/2019
Trễ hạn 41 ngày.
ĐỖ XUÂN TỌA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
163 25460219052468 27/05/2019 11/06/2019 07/08/2019
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ VĂN KHIẾT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
164 25460219052466 27/05/2019 11/06/2019 17/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN MẠNH CƯƠNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
165 25460219052461 27/05/2019 29/05/2019 05/06/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ DUNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
166 25460219052452 24/05/2019 04/06/2019 07/08/2019
Trễ hạn 46 ngày.
LÊ THỊ QUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
167 25460219052447 24/05/2019 11/06/2019 17/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG VĂN NAM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
168 25460219052441 24/05/2019 12/06/2019 10/08/2019
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN VĂN LINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
169 25460219052436 24/05/2019 13/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
HÀ VĂN CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
170 25460219052423 24/05/2019 12/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 5 ngày.
QUẢN TRƯỜNG GIANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
171 25460219052410 23/05/2019 18/07/2019 06/08/2019
Trễ hạn 13 ngày.
VŨ THỊ SINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
172 25460219052405 23/05/2019 11/06/2019 18/07/2019
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN VĂN THƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
173 25460219052394 23/05/2019 03/06/2019 06/08/2019
Trễ hạn 46 ngày.
VŨ THỊ SINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
174 25460219052363 21/05/2019 31/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ NGỌC QUANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
175 25460219052356 21/05/2019 30/05/2019 19/06/2019
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ HOÀI BẮC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
176 25460219052351 21/05/2019 18/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ DUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
177 25460219052345 21/05/2019 07/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 8 ngày.
NGÔ VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
178 25460219052344 21/05/2019 30/05/2019 28/06/2019
Trễ hạn 21 ngày.
MAI VĂN TỔNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
179 25460219052340 20/05/2019 29/05/2019 07/08/2019
Trễ hạn 50 ngày.
NGUYỄN MINH TIẾN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
180 25460219052338 20/05/2019 29/05/2019 05/06/2019
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG ĐỨC HOÀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
181 25460219052337 20/05/2019 29/05/2019 21/10/2019
Trễ hạn 102 ngày.
ĐẶNG ĐỨC HOÀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
182 25460219052331 20/05/2019 22/05/2019 23/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
183 25460219052330 20/05/2019 29/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
184 25460219052329 20/05/2019 29/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
185 25460219052312 17/05/2019 10/06/2019 20/06/2019
Trễ hạn 8 ngày.
NGÔ QUANG ĐỊNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
186 25460219052291 17/05/2019 07/06/2019 17/06/2019
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ THỊ NHIÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
187 25460219052280 16/05/2019 04/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TƯƠI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
188 25460219052278 16/05/2019 04/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ TUẤT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
189 25460219052273 16/05/2019 03/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN THUẬT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
190 25460219052271 16/05/2019 03/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN TẶNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
191 25460219052265 16/05/2019 03/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC TÌNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
192 25460219052262 16/05/2019 20/05/2019 21/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
BÌU THỊ GIANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
193 25460219052236 15/05/2019 29/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ TRỌNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
194 25460219052228 14/05/2019 31/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ ANH TUẤN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
195 25460219052227 14/05/2019 04/06/2019 06/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
196 25460219052216 14/05/2019 11/06/2019 13/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ TẤT KHANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
197 25460219052209 14/05/2019 07/06/2019 12/09/2019
Trễ hạn 68 ngày.
ĐINH THỊ HỒNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
198 25460219052208 14/05/2019 03/06/2019 06/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM MINH TUẤN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
199 25460219052162 13/05/2019 31/05/2019 06/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
CAO NGỌC ANH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
200 25460219052151 10/05/2019 29/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM CHUNG ĐỨC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
201 25460219052147 10/05/2019 30/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ANH HOÀNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
202 25460219052144 10/05/2019 03/06/2019 07/08/2019
Trễ hạn 47 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM DUNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
203 25460219052143 10/05/2019 04/06/2019 09/07/2019
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN THỊ LẮM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
204 25460219052133 09/05/2019 03/06/2019 06/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ ANH TUẤN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
205 25460219052123 09/05/2019 21/05/2019 24/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
GỬI QUA BƯU ĐIỆN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
206 25460219052077 07/05/2019 06/06/2019 18/07/2019
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN VĂN VỊNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
207 25460219052076 07/05/2019 24/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ VĂN SỸ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
208 25460219052072 07/05/2019 11/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 19 ngày.
CAO THỊ THÊU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
209 25460219052069 07/05/2019 09/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG MẠNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
210 25460219052067 07/05/2019 30/05/2019 27/06/2019
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN VĂN CẢNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
211 25460219052063 07/05/2019 30/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ XUÂN LỊCH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
212 25460219052057 06/05/2019 08/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN MINH THÔNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
213 25460219052034 06/05/2019 30/05/2019 10/08/2019
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
214 25460219052027 04/05/2019 28/05/2019 07/08/2019
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN VĂN VẺ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
215 25460219052026 04/05/2019 07/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN LỆ PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
216 25460219052023 03/05/2019 06/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ DIỆU LINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
217 25460219052018 03/05/2019 07/05/2019 08/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ LUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
218 25460219052012 03/05/2019 06/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM VĂN THƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
219 25460219052003 02/05/2019 10/05/2019 16/05/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH BẨY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
220 25460219052002 02/05/2019 04/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
221 25460219052000 26/04/2019 03/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG THỊ NGUYỆT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
222 25460219051997 02/05/2019 04/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ THỊ NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
223 25460219051990 02/05/2019 04/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN HÙNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
224 25460219051989 02/05/2019 04/05/2019 10/05/2019
Trễ hạn 5 ngày.
SÁI HOÀNG HẢI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
225 25460219051988 02/05/2019 28/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HỮU NAM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
226 25460219051985 02/05/2019 29/05/2019 01/07/2019
Trễ hạn 23 ngày.
CAO BÁ TOÀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
227 25460219051982 02/05/2019 22/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI THỊ HỒNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
228 25460219051981 02/05/2019 22/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN QUANG HUYNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
229 25460219041979 26/04/2019 23/05/2019 27/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG VĂN HÁT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
230 25460219041978 26/04/2019 09/05/2019 01/07/2019
Trễ hạn 37 ngày.
ĐINH THỊ THU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
231 25460219041941 25/04/2019 02/05/2019 03/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO VĂN KHANG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
232 25460219041929 25/04/2019 22/05/2019 03/06/2019
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI HOÀNG TRUNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
233 25460219041918 25/04/2019 27/05/2019 07/08/2019
Trễ hạn 52 ngày.
TRẦN VĂN HĨU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
234 25460219041893 24/04/2019 26/04/2019 03/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRỊNH VĂN HỌC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
235 25460219041868 23/04/2019 13/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ CHÍ TÀI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
236 25460219041841 22/04/2019 09/05/2019 16/05/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TIẾN CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
237 25460219041825 22/04/2019 10/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ VĂN TRÁCH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
238 25460219041823 22/04/2019 10/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO VĂN QUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
239 25460219041818 22/04/2019 10/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ CHĂM Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
240 25460219041816 22/04/2019 10/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN HÀ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
241 25460219041769 18/04/2019 14/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN LINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
242 25460219041766 18/04/2019 13/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRỊNH VĂN HUẾ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
243 25460219041762 18/04/2019 10/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ XUÂN HỌC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
244 25460219041757 18/04/2019 14/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN KHỎE Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
245 25460219041756 18/04/2019 10/05/2019 16/05/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TRỌNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
246 25460219041752 18/04/2019 02/05/2019 07/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ VĂN THỰ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
247 25461719041242 16/04/2019 08/05/2019 15/07/2019
Trễ hạn 48 ngày.
CAO VĂN BINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
248 25460219041721 12/04/2019 26/04/2019 02/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VIẾT TÚ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
249 25460219041703 12/04/2019 02/05/2019 06/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN THẮNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
250 25460219041701 12/04/2019 26/04/2019 02/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
251 25460219041698 11/04/2019 02/05/2019 06/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ DÌNH PHÚ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
252 25460219041697 11/04/2019 26/04/2019 02/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TƯỞNG THẾ ANH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
253 25460219041696 11/04/2019 02/05/2019 06/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN DỤ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
254 25460219041695 11/04/2019 02/05/2019 06/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ LỆ OANH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
255 25460219041689 11/04/2019 02/05/2019 03/05/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ HOA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
256 25460219041686 11/04/2019 02/05/2019 06/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN TUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
257 25460219041685 11/04/2019 25/04/2019 07/05/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN VIỆT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
258 25460219041662 11/04/2019 26/04/2019 08/05/2019
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ DUY SÔNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
259 25460219041657 11/04/2019 25/04/2019 02/05/2019
Trễ hạn 3 ngày.
CAO QUANG VỊ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
260 25460219041649 10/04/2019 19/04/2019 06/08/2019
Trễ hạn 75 ngày.
VŨ THỊ SINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
261 25460219041625 09/04/2019 06/05/2019 16/05/2019
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
262 25460219041617 08/04/2019 22/04/2019 24/04/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG VĂN LUYỆN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
263 25460219041606 08/04/2019 06/05/2019 15/05/2019
Trễ hạn 7 ngày.
PHÙNG ĐẮC KIẾN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
264 25460219041598 08/04/2019 17/04/2019 06/08/2019
Trễ hạn 77 ngày.
VŨ THỊ SINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
265 25460219041588 05/04/2019 16/04/2019 06/08/2019
Trễ hạn 78 ngày.
VŨ THỊ SINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
266 25460219041568 05/04/2019 22/04/2019 23/04/2019
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI MINH HƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
267 25460219041553 04/04/2019 18/04/2019 24/04/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HÒA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
268 25460219041536 04/04/2019 18/04/2019 24/04/2019
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN BĂNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
269 25460219041534 04/04/2019 18/04/2019 24/04/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HUỆ Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
270 25460219041519 03/04/2019 17/04/2019 24/04/2019
Trễ hạn 5 ngày.
AN THỊ ĐOÀN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
271 25460219041516 03/04/2019 19/04/2019 06/05/2019
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ THỊ BIỂU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
272 25460219041508 02/04/2019 11/04/2019 06/05/2019
Trễ hạn 15 ngày.
BÙI THỊ LEN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
273 25460219041498 02/04/2019 23/04/2019 14/05/2019
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM VĂN DẪN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
274 25460219041488 02/04/2019 11/04/2019 06/05/2019
Trễ hạn 15 ngày.
ĐINH DUY KẾT Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
275 25460219041477 01/04/2019 17/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN LỆ THỦY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
276 25460219041464 01/04/2019 17/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
277 25460219041462 01/04/2019 04/04/2019 05/04/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HÀ YÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
278 25460219031432 29/03/2019 28/05/2019 12/06/2019
Trễ hạn 11 ngày.
VŨ THỊ SINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
279 25460219031428 29/03/2019 19/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN KHANH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
280 25460219031425 28/03/2019 08/04/2019 12/06/2019
Trễ hạn 45 ngày.
VŨ THỊ SINH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
281 25460219031403 28/03/2019 08/04/2019 23/04/2019
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG THỊ BỤI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
282 25460219031369 26/03/2019 19/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ MẠNH HÙNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
283 25462019030111 25/03/2019 13/06/2019 26/06/2019
Trễ hạn 9 ngày.
TRỊNH VĂN HÙY Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
284 25460219031284 21/03/2019 17/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN HẢI Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
285 25460219031279 21/03/2019 17/04/2019 15/05/2019
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ VĂN BẮC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
286 25460219031277 21/03/2019 01/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN NGỌC QUỲNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
287 25460219031276 21/03/2019 01/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
288 25460219031275 21/03/2019 01/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
289 25461719030823 21/03/2019 11/04/2019 30/10/2019
Trễ hạn 141 ngày.
NGUYỄN VĂN HÒA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
290 25460219031271 20/03/2019 18/04/2019 22/04/2019
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ NGA Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
291 25460219031216 15/03/2019 05/04/2019 23/04/2019
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ QUANG DIỆU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
292 25460219031186 14/03/2019 04/04/2019 23/04/2019
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ THỊ LAN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
293 25460219020713 01/02/2019 05/04/2019 25/06/2019
Trễ hạn 55 ngày.
ĐỖ THỊ CÚC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
294 25460219010615 28/01/2019 09/04/2019 16/05/2019
Trễ hạn 25 ngày.
ĐẶNG ĐÌNH BÌNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
295 25461719010111 10/01/2019 20/02/2019 21/02/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
296 25460218112451 26/11/2018 22/01/2019 26/04/2019
Trễ hạn 68 ngày.
ĐẶNG ĐÌNH BÌNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
297 25462218113590 19/11/2018 21/06/2019 05/07/2019
Trễ hạn 10 ngày.
ĐỖ VĂN MIÊN Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
298 25462218113565 15/11/2018 26/02/2019 08/03/2019
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ XUÂN THIỀU Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
299 25462518112499 13/11/2018 19/12/2018 08/01/2019
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ THỊ BĂNG Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
300 25462218113439 05/11/2018 04/01/2019 08/01/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN CHỨC Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
301 25460218102197 31/10/2018 26/12/2018 26/04/2019
Trễ hạn 86 ngày.
ĐẶNG ĐÌNH BÌNH Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm
302 25462018071701 17/07/2018 31/07/2018 22/04/2019
Trễ hạn 188 ngày.
LÊ SƠN UBND Xã Đại Đồng
303 25462219101910 14/10/2019 22/10/2019 28/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ DỤNG UBND Xã Đình Dù
304 25462219040760 18/04/2019 30/05/2019 09/09/2019
Trễ hạn 71 ngày.
NGUYỄN THỊ HOAN UBND Xã Đình Dù
305 25462219040759 18/04/2019 30/05/2019 09/09/2019
Trễ hạn 71 ngày.
TRẦN THỊ THÀNH UBND Xã Đình Dù
306 25462119103416 17/10/2019 18/10/2019 19/10/2019
Trễ hạn 0 ngày.
DƯƠNG THỊ VIẾN UBND Xã Lạc Đạo
307 25462119103370 10/10/2019 11/10/2019 15/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN NGỌC SĨ UBND Xã Lạc Đạo
308 25462119093049 11/09/2019 12/09/2019 13/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN ĐOÀN UBND Xã Lạc Đạo
309 25462119072365 04/07/2019 05/07/2019 08/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ NỀN UBND Xã Lạc Đạo
310 25462119062055 14/06/2019 17/06/2019 18/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THÙY NINH UBND Xã Lạc Đạo
311 25462119041505 23/04/2019 03/05/2019 04/05/2019
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM VĂN TIẾN UBND Xã Lạc Đạo
312 25462119031136 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN TÂM UBND Xã Lạc Đạo
313 25462119031119 27/03/2019 15/04/2019 16/04/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ LIÊN UBND Xã Lạc Đạo
314 25462119031062 22/03/2019 25/03/2019 26/03/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG UBND Xã Lạc Đạo
315 25461819082090 29/08/2019 28/11/2019 09/12/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ NHIÊN UBND Xã Lạc Hồng
316 25461819061194 18/06/2019 05/07/2019 10/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN QUỐC ĐỊNH UBND Xã Lạc Hồng
317 25462719121275 30/08/2019 16/09/2019 30/11/2019
Trễ hạn 54 ngày.
LÊ VĂN THÁP UBND Xã Minh Hải
318 25462719121274 30/08/2019 16/09/2019 12/12/2019
Trễ hạn 63 ngày.
NGUYỄN VĂN LŨY UBND Xã Minh Hải
319 25462719091002 27/09/2019 01/10/2019 14/10/2019
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ SỬA UBND Xã Minh Hải
320 25462719090999 27/09/2019 01/10/2019 14/10/2019
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNG UBND Xã Minh Hải
321 25462719060530 21/06/2019 25/06/2019 03/07/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN XUÂN LỘC UBND Xã Minh Hải
322 25462719050407 31/05/2019 21/06/2019 03/07/2019
Trễ hạn 8 ngày.
KIM THỊ HƯỜNG UBND Xã Minh Hải
323 25461919106642 22/10/2019 29/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC SƠN UBND TT Như Quỳnh
324 25461919106604 21/10/2019 28/10/2019 31/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG UBND TT Như Quỳnh
325 25461919095723 13/09/2019 20/09/2019 20/11/2019
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA UBND TT Như Quỳnh
326 25461919095722 13/09/2019 20/09/2019 20/11/2019
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN LÂM HÀ VY UBND TT Như Quỳnh
327 25461919095721 13/09/2019 20/09/2019 20/11/2019
Trễ hạn 43 ngày.
PHẠM HỮU ƯỚC UBND TT Như Quỳnh
328 25461919095720 13/09/2019 20/09/2019 20/11/2019
Trễ hạn 43 ngày.
NGUYỄN XUÂN DUYỆT UBND TT Như Quỳnh
329 25461919085230 23/08/2019 30/08/2019 13/09/2019
Trễ hạn 9 ngày.
DƯƠNG VĂN KỸ UBND TT Như Quỳnh
330 25461918127212 21/12/2018 16/01/2019 29/01/2019
Trễ hạn 9 ngày.
ĐỖ THỊ THẤN UBND TT Như Quỳnh
331 25461719104128 21/10/2019 10/12/2019 20/12/2019
Trễ hạn 8 ngày.
ĐINH VĂN KÝ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
332 25462819101384 10/10/2019 25/10/2019 26/10/2019
Trễ hạn 0 ngày.
LƯƠNG NGỌC MỸ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
333 25462119103345 09/10/2019 13/11/2019 15/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG BÍCH HẢO Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
334 25462119103343 09/10/2019 06/11/2019 09/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG BÍCH HẢO Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
335 25462119103342 09/10/2019 06/11/2019 09/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG BÍCH HẢO Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
336 25462819101375 09/10/2019 24/10/2019 26/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MẠNH TUÂN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
337 25462819101354 08/10/2019 23/10/2019 28/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ HIỀN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
338 25462819101267 02/10/2019 11/10/2019 17/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN CHI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
339 25462819091226 30/09/2019 01/11/2019 04/11/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC OÁNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
340 25462819091224 30/09/2019 24/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN TIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
341 25462819091221 30/09/2019 09/10/2019 14/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG VĂN QUỲNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
342 25462819091220 30/09/2019 09/10/2019 14/10/2019
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG VĂN QUỲNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
343 25462819091200 27/09/2019 23/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHỊ (HỒ SƠ PHÙNG VĂN COONG) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
344 25462819091199 27/09/2019 15/10/2019 17/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHỊ (HỒ SƠ CAO VĂN TOÀN) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
345 25462819091198 27/09/2019 16/10/2019 22/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ MINH HIỂN (HỒ SƠ DƯƠNG HỒNG KHIÊM) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
346 25462819091169 26/09/2019 18/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG THỊ LUYỆN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
347 25462819091168 26/09/2019 16/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN UY Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
348 25462819091156 25/09/2019 24/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ TRỌNG KHƯƠNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
349 25462819091155 25/09/2019 16/10/2019 26/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN TRỌNG BIỂN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
350 25462819091153 25/09/2019 17/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN THÀNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
351 25462819091150 25/09/2019 24/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
352 25462819091149 25/09/2019 24/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ VUỐT Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
353 25462819091136 25/09/2019 18/10/2019 21/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN CÔNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
354 25462819091135 25/09/2019 24/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
CAO MẠNH HÙNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
355 25462819091134 25/09/2019 16/10/2019 17/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THANH HẢI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
356 25462819091129 25/09/2019 04/10/2019 08/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ MƯỜI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
357 25462819091123 24/09/2019 16/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ VĂN TIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
358 25462819091105 24/09/2019 11/10/2019 21/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ THỊ BẰNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
359 25462819091065 20/09/2019 01/10/2019 03/10/2019
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN GIỚI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
360 25462819091037 18/09/2019 27/09/2019 03/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG KHÁNH HÒA Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
361 25462719090971 17/09/2019 24/09/2019 26/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN CÁN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
362 25462819091012 17/09/2019 08/10/2019 09/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THANH HÀ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
363 25462819090995 16/09/2019 30/09/2019 08/10/2019
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ VĂN TRỌNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
364 25462819090978 13/09/2019 01/10/2019 21/10/2019
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THÀNH TRUNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
365 25462819090951 12/09/2019 27/09/2019 21/10/2019
Trễ hạn 16 ngày.
TRỊNH VĂN TRỌNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
366 25462719090959 12/09/2019 11/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ GÁI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
367 25462819090933 11/09/2019 02/10/2019 03/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
368 25462619091900 11/09/2019 19/11/2019 24/12/2019
Trễ hạn 25 ngày.
ĐỖ THỊ HUYỀN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
369 25462819090932 11/09/2019 24/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH VINH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
370 25462819090928 11/09/2019 01/10/2019 04/11/2019
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN HUY MẬU Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
371 25462819090926 11/09/2019 26/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU VĂN NƯỚI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
372 25462719090955 10/09/2019 10/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
373 25462819090905 10/09/2019 02/10/2019 03/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN BÌNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
374 25462819090898 09/09/2019 27/09/2019 03/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THÀNH TUẤN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
375 25462819090897 09/09/2019 02/10/2019 03/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH MINH TIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
376 25462819090895 09/09/2019 02/10/2019 03/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH VĂN CƯỜNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
377 25462819090893 09/09/2019 02/10/2019 03/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HƯƠNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
378 25462819090891 09/09/2019 30/09/2019 21/10/2019
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐỨC NHUẬN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
379 25462819090879 06/09/2019 01/10/2019 08/10/2019
Trễ hạn 5 ngày.
ĐINH THỊ SOI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
380 25462819090864 06/09/2019 25/09/2019 28/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN ĐĂNG KIÊN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
381 25462819090857 06/09/2019 25/09/2019 27/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
382 25462819090855 05/09/2019 23/09/2019 27/09/2019
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ CHI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
383 25462719090934 04/09/2019 03/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN TỚI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
384 25462719090933 04/09/2019 03/10/2019 25/10/2019
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN TỚI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
385 25462719090932 04/09/2019 11/09/2019 13/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC ĐIỀU Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
386 25462819090826 03/09/2019 26/09/2019 02/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
HÀ VĂN CƯỜNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
387 25462819090823 03/09/2019 27/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ HỒNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
388 25462819090822 03/09/2019 27/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
CHỬ HOÀI NAM Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
389 25462819080814 30/08/2019 25/09/2019 02/10/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ QUANG HUỲNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
390 25462819080813 30/08/2019 11/09/2019 13/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
391 25462819080812 30/08/2019 23/09/2019 03/10/2019
Trễ hạn 8 ngày.
ĐINH THỊ THÔN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
392 25462819080807 30/08/2019 26/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN TRÍ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
393 25462819080806 30/08/2019 02/10/2019 03/10/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN PHÚC Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
394 25462819080796 30/08/2019 25/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THÚY HẰNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
395 25462819080793 30/08/2019 25/09/2019 02/10/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN UY Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
396 25462819080789 30/08/2019 25/09/2019 02/10/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
397 25462819080775 29/08/2019 10/09/2019 16/09/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐINH NGỌC ANH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
398 25462819080771 29/08/2019 23/09/2019 03/10/2019
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM THỊ HƯNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
399 25462819080730 27/08/2019 13/09/2019 28/09/2019
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM NGỌC TIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
400 25462819080729 27/08/2019 13/09/2019 16/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH VĂN DUNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
401 25462819080714 26/08/2019 05/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THỊ BÌNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
402 25462819080708 26/08/2019 12/09/2019 13/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
403 25462819080704 23/08/2019 11/09/2019 13/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
404 25462819080677 21/08/2019 02/10/2019 28/10/2019
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN XUÂN TÚ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
405 25462819080674 21/08/2019 11/09/2019 19/09/2019
Trễ hạn 6 ngày.
TRỊNH QUANG HÙNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
406 25462819080673 21/08/2019 10/09/2019 13/09/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ HƯƠNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
407 25462819080668 21/08/2019 30/08/2019 28/10/2019
Trễ hạn 40 ngày.
PHẠM THỊ HIỀN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
408 25462719080832 20/08/2019 29/08/2019 17/09/2019
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN TIẾN CƯỜNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
409 25462719080831 20/08/2019 29/08/2019 28/10/2019
Trễ hạn 41 ngày.
NGUYỄN MINH TIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
410 25462819080641 19/08/2019 13/09/2019 16/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ĐỨC THÀNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
411 25462819080636 19/08/2019 09/09/2019 11/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ CÚC Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
412 25462819080634 19/08/2019 09/09/2019 11/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG HỒNG KHA Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
413 25462819080628 19/08/2019 09/09/2019 12/10/2019
Trễ hạn 24 ngày.
BÙI VĂN KIÊN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
414 25462819080626 19/08/2019 09/09/2019 11/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN QUANG QUỲNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
415 25462819080621 19/08/2019 09/09/2019 21/10/2019
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐẠT Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
416 25462819080619 19/08/2019 09/09/2019 11/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
CHU VĂN LỢI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
417 25462819080618 19/08/2019 03/09/2019 10/09/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
418 25462819080614 16/08/2019 30/08/2019 07/09/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
419 25462819080613 16/08/2019 30/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
420 25462819080607 16/08/2019 03/09/2019 07/09/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ DUY ĐẠI Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
421 25462819080606 16/08/2019 30/08/2019 07/09/2019
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN THỰC Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
422 25462819080594 15/08/2019 06/09/2019 28/10/2019
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN THỊ TRƯỜNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
423 25462819080590 15/08/2019 05/09/2019 10/09/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÍ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
424 25462819080586 14/08/2019 05/09/2019 07/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN LỆ THỦY Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
425 25462819080574 14/08/2019 23/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN BINH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
426 25462819080560 14/08/2019 05/09/2019 09/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ DUY LIÊN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
427 25462819080558 14/08/2019 23/08/2019 28/10/2019
Trễ hạn 45 ngày.
TRẦN NGỌC THẮNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
428 25462819080554 13/08/2019 27/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 38 ngày.
TRẦN VIỆT DŨNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
429 25462819080545 12/08/2019 30/08/2019 07/09/2019
Trễ hạn 4 ngày.
LÝ DUY THU Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
430 25462819080543 12/08/2019 03/09/2019 10/09/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
431 25461919084895 12/08/2019 26/08/2019 08/10/2019
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
432 25461919084892 12/08/2019 26/08/2019 30/10/2019
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN XUÂN TÚ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
433 25462819080536 12/08/2019 29/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ THỊ TÚC Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
434 25462819080531 12/08/2019 29/08/2019 30/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ HỒNG GẤM Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
435 25462819080526 12/08/2019 03/09/2019 28/09/2019
Trễ hạn 18 ngày.
PHAN THỊ THU HUYỀN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
436 25462819080493 08/08/2019 22/08/2019 11/09/2019
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN SỸ QUẢNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
437 25462819080488 08/08/2019 29/08/2019 28/10/2019
Trễ hạn 41 ngày.
TRỊNH VĂN HOAN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
438 25462819080477 08/08/2019 19/08/2019 28/10/2019
Trễ hạn 49 ngày.
PHẠM VĂN SÁNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
439 25462819080476 08/08/2019 19/08/2019 09/09/2019
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
440 25462819080441 06/08/2019 27/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 6 ngày.
ĐÀO THỊ NGỌT Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
441 25462819080433 05/08/2019 23/08/2019 09/09/2019
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN DỤNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
442 25461919084698 05/08/2019 19/08/2019 30/10/2019
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÁT Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
443 25462819080432 05/08/2019 26/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VIỆT DŨNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
444 25462819080430 05/08/2019 19/08/2019 07/09/2019
Trễ hạn 13 ngày.
PHAN VĂN CHUNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
445 25462819080414 01/08/2019 12/08/2019 26/08/2019
Trễ hạn 10 ngày.
HÀ VĂN CƯỜNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
446 25462819080413 01/08/2019 12/08/2019 26/08/2019
Trễ hạn 10 ngày.
HÀ VĂN CƯỜNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
447 25462819080412 01/08/2019 12/08/2019 23/08/2019
Trễ hạn 9 ngày.
HÀ VĂN CƯỜNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
448 25462819080406 01/08/2019 23/08/2019 06/09/2019
Trễ hạn 9 ngày.
CAO THỊ DOANH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
449 25462819080405 01/08/2019 23/08/2019 30/08/2019
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN HUY QUANG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
450 25462819080404 01/08/2019 22/08/2019 27/09/2019
Trễ hạn 25 ngày.
LÊ NGỌC QUỲNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
451 25462819080403 01/08/2019 26/08/2019 30/08/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
452 25462819080402 01/08/2019 26/08/2019 10/09/2019
Trễ hạn 10 ngày.
ĐỖ ĐĂNG LÂM Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
453 25462819080401 01/08/2019 22/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ ANH DUY Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
454 25462819080400 01/08/2019 22/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN XUÂN XUYẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
455 25462819080399 01/08/2019 22/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 41 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌC Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
456 25462819080397 01/08/2019 22/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 9 ngày.
ĐỖ TRUNG KIÊN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
457 25462819080396 01/08/2019 22/08/2019 16/09/2019
Trễ hạn 16 ngày.
NGÔ THẾ BẰNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
458 25462819080392 01/08/2019 22/08/2019 30/08/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐOÀN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
459 25462819080389 01/08/2019 21/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 42 ngày.
ĐÀO VĂN QUANG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
460 25462819080387 01/08/2019 21/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN VĂN LUÂN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
461 25462819080385 01/08/2019 12/08/2019 22/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
TRỊNH VĂN CHUYỆN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
462 25462819070371 31/07/2019 21/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 10 ngày.
BÙI VĂN SỐ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
463 25462819070367 31/07/2019 16/08/2019 22/08/2019
Trễ hạn 4 ngày.
ĐÀO VĂN HÀO Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
464 25462819070359 30/07/2019 13/08/2019 16/08/2019
Trễ hạn 3 ngày.
MAI THỊ HỒNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
465 25462819070357 30/07/2019 08/08/2019 26/08/2019
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN THU PHƯƠNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
466 25462819070347 30/07/2019 15/08/2019 23/08/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN SỨNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
467 25462819070346 30/07/2019 15/08/2019 23/08/2019
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG THỊ NỞ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
468 25462819070344 30/07/2019 21/08/2019 30/08/2019
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ THỊ TUYẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
469 25462819070342 30/07/2019 14/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 47 ngày.
LÊ VĂN ÚY Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
470 25462819070307 26/07/2019 16/08/2019 09/09/2019
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN VĂN CHIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
471 25462819070299 26/07/2019 15/08/2019 09/09/2019
Trễ hạn 16 ngày.
TRẦN VĂN CHIẾN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
472 25462819070292 25/07/2019 05/08/2019 12/08/2019
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG VĂN NHU Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
473 25462819070275 25/07/2019 05/08/2019 28/10/2019
Trễ hạn 59 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
474 25462819070274 25/07/2019 16/08/2019 07/09/2019
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
475 25462819070273 25/07/2019 16/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 13 ngày.
HÀ ANH TUẤN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
476 25462819070272 25/07/2019 16/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 13 ngày.
CAO THỊ TRÚC ANH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
477 25462819070266 24/07/2019 08/08/2019 12/08/2019
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN TUẤN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
478 25462819070258 24/07/2019 14/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 47 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÁNH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
479 25462819070255 24/07/2019 16/08/2019 07/09/2019
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG VĂN HUY Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
480 25462819070253 24/07/2019 16/08/2019 05/09/2019
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ VĂN SONG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
481 25462819070251 24/07/2019 15/08/2019 07/09/2019
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN HỮU HUY Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
482 25462819070233 23/07/2019 14/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 47 ngày.
ĐÀO VĂN TRUNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
483 25462819070207 18/07/2019 01/08/2019 02/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN SAN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
484 25462819070206 18/07/2019 07/08/2019 10/08/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRUNG SƠN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
485 25462819070185 17/07/2019 08/08/2019 10/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THÀNH SƠN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
486 25462819070184 17/07/2019 12/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 49 ngày.
HOÀNG VĂN HÙNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
487 25462819070176 17/07/2019 12/08/2019 30/08/2019
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ NGUYỆT Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
488 25462819070148 15/07/2019 24/07/2019 06/08/2019
Trễ hạn 9 ngày.
VŨ THỊ SINH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
489 25462819070144 15/07/2019 12/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 49 ngày.
CAO THỊ NGUYỆT Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
490 25462819070143 15/07/2019 24/07/2019 06/08/2019
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ VĂN TUẤN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
491 25462819070132 15/07/2019 30/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG PHI HÙNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
492 25462819070118 12/07/2019 31/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 5 ngày.
ĐÀO VĂN MÔN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
493 25462819070114 12/07/2019 09/08/2019 12/08/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯU Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
494 25462819070113 12/07/2019 01/08/2019 07/08/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN KIỆU Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
495 25462819070112 12/07/2019 23/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 11 ngày.
ĐẶNG VĂN HIỆU Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
496 25462819070083 11/07/2019 25/07/2019 06/08/2019
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN VĂN XUYÊN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
497 25462819070071 10/07/2019 01/08/2019 07/09/2019
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN HỮU OANH Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
498 25462819070069 10/07/2019 19/07/2019 26/10/2019
Trễ hạn 69 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
499 25462819070067 10/07/2019 19/07/2019 26/08/2019
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN THỊ LÀ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
500 25462819070034 08/07/2019 31/07/2019 06/08/2019
Trễ hạn 4 ngày.
TRỊNH VĂN CHUYỂN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
501 25462819070032 08/07/2019 31/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ HỒNG QUÂN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
502 25462819070030 08/07/2019 21/08/2019 21/10/2019
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN VĂN SÒN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
503 25462819070027 08/07/2019 31/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THỊ DIỆN Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm
504 25462819070006 04/07/2019 23/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ HỒNG QUANG Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Lâm