CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 299 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 HTX_2019_02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
92 NN_2019_02 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
93 HTX_2019_03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
94 COVID_2020_03 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
95 NN_2019_03 Bố trí ổn định dân cư trong huyện. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
96 HTX_2019_04 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
97 NN_2019_04 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
98 HTX_2019_05 Đăng ký khi hợp tác xã chia. Kế hoạch & đầu tư
99 NN_2019_05 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
100 HTX_2019_06 Đăng ký khi hợp tác xã tách Kế hoạch & đầu tư
101 NN_2019_06 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
102 HTX_2019_07 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Kế hoạch & đầu tư
103 HTX_2019_08 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Kế hoạch & đầu tư
104 NN_2019_08 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
105 HTX_2019_09 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Kế hoạch & đầu tư