CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 278 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Văn hóa
62 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xây dựng
63 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Y tế
64 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Y tế
65 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
66 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
67 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Kế hoạch & đầu tư
68 Đăng ký khi hợp tác xã chia. Kế hoạch & đầu tư
69 Đăng ký khi hợp tác xã tách Kế hoạch & đầu tư
70 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Kế hoạch & đầu tư
71 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Kế hoạch & đầu tư
72 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Kế hoạch & đầu tư
73 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Kế hoạch & đầu tư
74 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
75 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Qũy Nội vụ