CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 299 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 QLNN_13 Thủ tục cho phép Qũy hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Nội vụ
62 QLNN_15 Thủ tục đổi tên Qũy Nội vụ
63 QLNN_16 Thủ tục Qũy tự giải thể Nội vụ
64 QLTG_2018_02 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
65 TC_2018_01 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Tài chính
66 BVMT_2019_02 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & Môi trường
67 BVMT_2019_01 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tài nguyên & Môi trường
68 dd_2019_14 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Tài nguyên & Môi trường
69 dd_2019_15 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Tài nguyên & Môi trường
70 VH_2018_01 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
71 VH_2018_02 Thủ tục Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông
72 VH01 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Văn hóa
73 VH02 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Văn hóa
74 VH03 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Văn hóa
75 VH04 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Văn hóa