CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 299 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CCVC_02 Thủ tục xét tuyển viên chức Nội vụ
47 CCVC_03 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Nội vụ
48 QLNN_01 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội Nội vụ
49 QLNN_02 Thủ tục thành lập Hội Nội vụ
50 QLNN_03 Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội Nội vụ
51 QLNN_04 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Nội vụ
52 QLNN_05 Thủ tục đổi tên Hội Nội vụ
53 QLNN_06 Thủ tục Hội tự giải thể Nội vụ
54 QLNN_07 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Nội vụ
55 QLNN_08 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Nội vụ
56 QLNN_09 Thủ tục công nhận Qũy đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Qũy Nội vụ
57 QLNN_10 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy Nội vụ
58 QLNN_11 Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Qũy Nội vụ
59 QLNN_12 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Nội vụ
60 QLNN_13 Thủ tục cho phép Qũy hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Nội vụ