CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 278 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Nội vụ
32 Thủ tục công nhận Qũy đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Qũy Nội vụ
33 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy Nội vụ
34 Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Qũy Nội vụ
35 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Nội vụ
36 Thủ tục cho phép Qũy hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Nội vụ
37 Thủ tục đổi tên Qũy Nội vụ
38 Thủ tục Qũy tự giải thể Nội vụ
39 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
40 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Tài chính
41 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & Môi trường
42 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tài nguyên & Môi trường
43 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Tài nguyên & Môi trường
44 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Tài nguyên & Môi trường
45 Thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thông tin Truyền thông