CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 299 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 BTXH_2020_15 Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Lao động thương binh & xã hội
32 BTXH_2020_16 Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Lao động thương binh & xã hội
33 COVID_2020_01 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động thương binh & xã hội
34 LD_2020_01 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động thương binh & xã hội
35 LD_2020_02 Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động thương binh & xã hội
36 NCC_2020_01 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
37 NCC_2020_02 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lao động thương binh & xã hội
38 PCTNXH_2020_01 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lao động thương binh & xã hội
39 PCTNXH_2020_02 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lao động thương binh & xã hội
40 PCTNXH_2020_03 Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lao động thương binh & xã hội
41 TE_2020_01 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lao động thương binh & xã hội
42 TE_2020_02 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lao động thương binh & xã hội
43 VL_2020_01 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động thương binh & xã hội
44 NN_2019_01 Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
45 CCVC_01 Thủ tục thi tuyển viên chức Nội vụ