CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 316 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 QLNN_07 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Nội vụ
32 QLNN_08 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Nội vụ
33 QLNN_09 Thủ tục công nhận Qũy đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Qũy Nội vụ
34 QLNN_10 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy Nội vụ
35 QLNN_11 Thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Qũy Nội vụ
36 QLNN_12 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qũy Nội vụ
37 QLNN_13 Thủ tục cho phép Qũy hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Nội vụ
38 QLNN_15 Thủ tục đổi tên Qũy Nội vụ
39 QLNN_16 Thủ tục Qũy tự giải thể Nội vụ
40 QLTG_2018_02 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
41 TC_2018_01 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Tài chính
42 BVMT_2019_02 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & Môi trường
43 BVMT_2019_01 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tài nguyên & Môi trường
44 dd_2019_14 Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Tài nguyên & Môi trường
45 dd_2019_15 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Tài nguyên & Môi trường