CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 316 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 HTX_2019_01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
17 BTXH_2019_H01 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Lao động thương binh & xã hội
18 BTXH_2019_H02 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Lao động thương binh & xã hội
19 BTXH_2019_H06 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
20 BTXH_2019_H10 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. Lao động thương binh & xã hội
21 NN_2019_01 Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
22 CCVC_01 Thủ tục thi tuyển viên chức Nội vụ
23 CCVC_02 Thủ tục xét tuyển viên chức Nội vụ
24 CCVC_03 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Nội vụ
25 QLNN_01 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội Nội vụ
26 QLNN_02 Thủ tục thành lập Hội Nội vụ
27 QLNN_03 Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội Nội vụ
28 QLNN_04 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Nội vụ
29 QLNN_05 Thủ tục đổi tên Hội Nội vụ
30 QLNN_06 Thủ tục Hội tự giải thể Nội vụ