CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 278 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 Đăng ký thành lập hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
17 Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Lao động thương binh & xã hội
18 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Lao động thương binh & xã hội
19 Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lao động thương binh & xã hội
20 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng. Lao động thương binh & xã hội
21 Thủ tục thi tuyển viên chức Nội vụ
22 Thủ tục xét tuyển viên chức Nội vụ
23 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Nội vụ
24 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội Nội vụ
25 Thủ tục thành lập Hội Nội vụ
26 Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội Nội vụ
27 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Nội vụ
28 Thủ tục đổi tên Hội Nội vụ
29 Thủ tục Hội tự giải thể Nội vụ
30 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Nội vụ