CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 299 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
226 TDKT_2018_06 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ
227 TDKT_2018_07 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ
228 TDKT_2018_08 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Nội vụ
229 TC02 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài chính
230 TC03 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án đầu tư Tài chính
231 TC_2018_02 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Tài chính
232 TC_2018_03 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Tài chính
233 TC_2018_04 Mua quyển hóa đơn Tài chính
234 TC_2018_05 Mua hóa đơn lẻ Tài chính
235 TC_2018_06 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Tài chính
236 TC_2018_07 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Tài chính
237 TC_2018_08 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Tài chính
238 TC_2018_09 Quyết định điều chuyển tài sản công Tài chính
239 TC_2018_10 Quyết định bán tài sản công Tài chính
240 TC_2018_11 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Tài chính