CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 287 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
226 QLNN_14 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Qũy Nội vụ
227 HTX_2019_11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
228 HTX_2019_12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
229 GDNN_2021/7_01 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động thương binh & xã hội
230 GDNN_2021_01 Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý Lao động thương binh & xã hội
231 HTX_2019_13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
232 HTX_2019_14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
233 HTX_2019_15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
234 HTX_2019_16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Kế hoạch & đầu tư
235 HT_H11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Hành chính tư pháp
236 HT_H12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
237 HT_H13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp
238 HT_H15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
239 HT_H14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
240 1.003732.000.00.00.H31 Thủ tục Hội tự giải thể Nội vụ