CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 299 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
211 QLTG_2018_01 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ
212 QLTG_2018_03 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụ
213 QLTG_2018_04 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
214 QLTG_2018_05 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụ
215 QLTG_2018_06 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Nội vụ
216 QLTG_2018_07 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Nội vụ
217 QLTG_2018_08 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ
218 TCHCDVSNCN_01 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
219 TCHCDVSNCN_02 Thủ tục Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
220 TCHCDVSNCN_03 Thủ tục Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
221 TDKT_2018_01 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
222 TDKT_2018_02 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
223 TDKT_2018_03 Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Nội vụ
224 TDKT_2018_04 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
225 TDKT_2018_05 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ