CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 316 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
196 HT_H12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
197 HT_H13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hành chính tư pháp
198 HT_H14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
199 HT_H15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
200 HT_H16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư pháp
201 BTXH_2019_H03 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc. Lao động thương binh & xã hội
202 BTXH_2019_H04 Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Lao động thương binh & xã hội
203 BTXH_2019_H05 Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Lao động thương binh & xã hội
204 BTXH_2019_H07 Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Lao động thương binh & xã hội
205 BTXH_2019_H08 Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Lao động thương binh & xã hội
206 BTXH_2019_H09 Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Lao động thương binh & xã hội
207 BTXH_2019_H11 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Lao động thương binh & xã hội
208 BTXH_2019_H12 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Lao động thương binh & xã hội
209 BTXH_2019_H13 Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Lao động thương binh & xã hội
210 BTXH_2019_H14 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Lao động thương binh & xã hội